Ny el-måler lønner seg for alle

Vi bytter nå til digitale el-målere hos alle våre 90.000 nettkunder. Pålagte myndighetskrav gjør at alle landets strømkunder vil få digitale el-målere innen 2019, og vi er allerede godt i gang med installeringen hos våre kunder.

For deg som strømkunde blir hverdagen enklere, smartere og sikrere.

Vi kaller det Smart Strøm.

Enklere

Den nye el-måleren leser av ditt strømforbruk automatisk, fra time til time. Enkelt og lønnsomt for deg.

Smartere

Ny el-måler åpner for digital strømstyring i hjemmet ditt. Da kan du spare både strøm og miljøet ved hjelp av moderne teknologi.

Sikrere

Med nye, smarte el-målere, vil vi raskt oppdage og rette feil i strømnettet. Det gjør at strømforsyningen blir sikrere og mer fleksibel, og det blir enklere å påvise jordfeil i boligen din.

Når kommer vi til deg?

Bruk feltet under for å sjekke når vi kommer til ditt postnummer

 Montering av ny måler

Vi må ha riktig telefonnummer og e-post til deg for å kontakte deg når det nærmer seg installasjon av din nye måler. Logg inn på Min side for å sjekke eller endre kontaktinfo.

Her finner du brosjyren vi sender ut i forbindelse med målerbytte, og her kan du se brevet.

Slik gjør vi det

  • En voksen person, som vet hvor måleren er plassert, må være hjemme når vi kommer.
  • Det er viktig at vi har god tilgang til måleren og kan stå foran måler/sikringsskap ved byttet. Når vi bytter måleren, blir det et kort strømbrudd. Derfor er det viktig at alt følsomt utstyr, for eksempel datamaskiner, er slått av under monteringen.
  • Byttet tar ca. 45 minutter og skjer innenfor normal arbeidstid.

Hvem gjør jobben

Vi benytter godkjente, lokale entreprenører og montører. Alle som kommer hjem til deg i forbindelse med målerbyttet skal ha legitimasjon på seg. Husk å be om dette før du slipper noen inn.

 Lurer du på noe? Kontakt oss!

Du når oss på 31 00 42 30 eller på kundeservice@glitreenergi-nett.no

 Ofte stilte spørsmål & svar

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart Strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

De nye automatiske strømmålerne registrerer strømforbruket på timebasis, og du slipper å sende oss måleravlesninger. Dette gir muligheter for bedre kontroll og oversikt over eget strømforbruk og mer nøyaktig avregning.

 

Kunder som i dag har automatisk måler, og har hatt dette en stund, vil også bli byttet fordi myndighetskravene har endret seg. Dagens nye måler har bedre funksjonalitet enn den gamle.

 

Det er et  myndighetskrav at alle skal få ny automatisk måler innen 1. januar 2019. Innføringen av automatiske strømmålere er landsomfattende og bestemt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet og NVE. Rammeverket for innføringen er gitt gjennom lov og forskrift, og samtlige strømkunder omfattes av ordningen.

De vil etter hvert kunne følge strømprisene fra time til time. I timer med høye priser kan de da f.eks. vente med å sette på klesvasken. Man kan også få systemer som automatisk senker temperaturen en grad i huset hvis prisene blir høye. Og dette var bare noen få eksempler.

Når du logger deg inn på Min Side vil du få full oversikt over forbruket ditt pr time/dag/uke/år.

Måleren registrerer forbruket ditt en gang i timen, og har teknologi som kan håndtere pr. 15. minutt.

Verdiene for forbruket ditt i dag, kommer inn etter kl. 09.00 neste dag.

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes Smart Strøm er et uttrykk som bedre forklarer hva dette dreier seg om, og vi registrerer stadig flere tar det i bruk. Internasjonalt benytter man ”smart” som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømnett og forbruk, blant annet i Smart Grid og Smart Metering.

Smarte strømsystemer dreier seg om måling og styring, og representerer et teknologiløft som gir store muligheter på sikt både for kunder og samfunn. Vi synes Smart Strøm er et bedre og mer selvforklarende begrep, rett og slett.

Målerne kommuniserer i et såkalt RF-Mesh-nett i henhold til Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-19-77#KAPITTEL_3 , § 7a.Måleutstyr (1) Frekvensbåndet 870–875,6

Måleren kommuniserer jevnlig gjennom hele døgnet innenfor Fribruksforskriftens restriksjoner.

  • Stråling fra GSM: ca. 3,3 % av høyest tillatt effekt
  • Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt og ca. en hundredel av strålingen fra GSM
  • Strålingen fra begge antennene (GSM og Meshnet): kun aktiv i ca. 1 min. pr. time

 

Se mer informasjon fra leverandøren her.

 

Statens strålevern slår nå fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. Les mer her.

Totalt snakker vi om en investering på 10 milliarder kroner for hele Norge. Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste i snitt per husholdning kr 3500,-. Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år, og merkostnaden per år blir liten. Vi snakker om en ekstrakostnad på under 1 øre per kilowatttime. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk. Nettselskapet vil dessuten kunne drifte nettet mer effektivt og optimalt, samt rette feil raskere med de nye målerne. Dette vil kunne bidra til at nettleien blir lavere enn om vi ikke hadde gjort denne investeringen. Du kan lese mer om smarte strømmålere (AMS) på www.nve.no

Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har bidratt til sikkerhetsveilederen for nye målere.

I myndighetenes forskrift står at det vi som nettselskap ikke har plikt til å installere de nye el-målerne hvis installasjonen er til “vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker”. Dersom du ønsker å søke fritak, må du derfor legge fram dokumentasjon på dette i form av en legeerklæring.

 

Uttalelse fra Helsedirektoratet mars 2018 angående legeattest og automatiske strømmålere, kan leses her.

Staten ved NVE har pålagt nettselskapet å bytte kundens måler til ny Smart måler (AMS) innen 1. januar 2019, og nettselskapet har full frihet til å gjøre målerbyttet i 2017 og 2018.

 

Fritak

For at en kunde skal få fritak fra å bytte til ny Smart måler, må søknaden gjelde vesentlig og dokumenterbar helsemessig ulempe ved installasjonen. Dokumenterbar vil si at kunden må fremlegge legeerklæring om helseplagene fra lege/psykolog.

 

Overvåking, hacking av måler, misbruk av persondata, radiostråling, unøyaktig måler m.m., anses av NVE til å være ivaretatt gjennom kravene til AMS fra NVE, Datatilsynet, Statens Strålevern, Nkom, Justervesenet og DSB.

 

Utsettelse

Kunder som ikke har helsemessig ulempe ved installasjonen, eller ikke kan dokumentere helseplagene, kan ikke få fritak fra installasjonen. NVE har tidligere gitt uttrykk for at de nettselskap som ønsker det, inntil videre kan utsette installasjonen hos kunder som nekter målerbytte, og som ikke kan legge fram erklæring fra lege/psykolog. NVE presiserer nå at dette kun er en utsettelse av installasjonen, ikke et fritak. Det vil si at montasje hos disse kundene må tas til slutt, men utføres i løpet av 2018 for å rekke fristen den 1. januar 2019.

 

Ønske om unntak for naboer, familie osv.

NVE slår fast at ingen kunde (heller ikke kunde som har fått fritak for sin egen måler) kan kreve at en måler hos nabo, familie, venner, arbeidsplass, osv. ikke skal byttes. Det samme gjelder ved krav om fjerning av installert måler hos disse andre.

Måleren har to muligheter for å koble til eksternt forbruksdisplay/App:

1) Målerens HAN-kontakt (Home Area Network) som er en RJ45 kontakt. Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata.

2) Målerens LED lampe. LED lampen blinker i takt med forbruket og impulsverdien er oppgitt på måleren.

Felles for begge løsningene er at eksternt utstyr ikke leveres av Glitre Energi Nett, men må skaffes fra en tredjepartsaktør. Måleren kan ikke benyttes til styring av forbruk og det kan ikke kobles PC til måleren. Man kan heller ikke se strømforbruket per kurs eller styre enkeltkurser av/på.

 

Ifølge NVE, vil HAN-porten trolig ikke kunne tas i bruk før i løpet av 2018.  Les mer på NVEs hjemmesider – www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

Målerens RF-Mesh kommunikasjon har ingen funksjon innenfor trådløse nett (WiFi).

Eksisterende radio-løsninger som følger Fribruksforskriften (WiFi er inkludert under § 11. Trådløse nettverk) skal kunne sameksistere med målerens kommunikasjon.

Båndbredde i samme frekvensområde deles mellom apparatene.

Målerens RJ-45-port er ikke en ethernet-port og vil ikke bli benyttet som fjernavlesning. Du som eier av anlegget skal i fremtiden kunne anskaffe og tilkoble et HAN-adapter
som kan benyttes for å overføre måleverdier dit du ønsker det. Følg med fremover og les mer om dette på nettselskapets hjemmeside.

Det er ikke uvanlig at sikringer kobler ut når strømmen kommer tilbake etter en strømstans. Dette skyldes interne forhold på kundens el-installasjon.

Årsaken til at sikringer går når vi slår på strømmen er todelt:

1. Startstrøm: Apparater som har motor (kjøleskap / frysere) eller transformator (TV, PC, elektronikk osv.) trekker ca 3-10 ganger så mye strøm i oppstarttidspunktet. Dette er helt normalt og kalles start-strøm. Dersom det er mange slike apparater på samme sikringskurs vil den totale startstrømmen overstige sikringsstørrelsen og da kan den løse ut.

For å ta hensyn til dette har sikringer forskjellig reaksjonstid, såkalt sikrings-karakteristikk. Folk flest har ikke noe forhold til dette. Såkalte “raske” sikringer løser ut ved høye startstrømmer, mens “trege” sikringer tillater kortvarig overbelastning og en kan unngå at sikringen går. Gamle skrusikringer finnes i type “rask/flink” og “treg”. Automatsikringer er merket med A, B, C eller D, der A er rask og D er treg. Normale boliginstallasjoner har B eller C karakteristikk. (Bokstaven står foran eller bak Amperverdien, f.eks C16, A10, 16A-C, 10A-A)

Et eksempel fra en leilighet – Sikringen (16A C-type) til kjøkken og stue gikk hver gang nettselskapet koblet inn strømmen etter feil/arbeid. Løsningen ble å flytte stikkontakten som TV, PC osv. stod i til en annen kurs. Startstrømmen på kursen ble da redusert og problemet ble borte.

2. Overstrøm: Når strømmen har vært borte en stund og kommer tilbake vil som regel alle termostatstyrte apparater skru seg på samtidig. I dag har man mange slike apparater i hus. Panelovner, varmekabler, varmtvannstank, kjøleskap, fryser osv. Hvis det er mange apparater på samme kurs kan denne bli overbelastet og sikringen går. For å løse dette må det installeres flere kurser. Dette er som regel svaret på hvorfor hovedsikringer ryker etter lengre strømbrudd.

Her finner du en enkel forklaring på hvordan måleren fungerer. Du kan også lese leverandøren Aidons egen bruksanvisning her om du ønsker noe mer informasjon.

NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For samtidig forbruk utover avtalt abonnement, må du betale høyere nettleie. Strømregningen blir mindre hvis du unngår forbrukstopper, samtidig som utjevning av strømforbruket bidrar til at strømkundenes totale nettleie ikke øker mer enn nødvendig.

Nye krav vil først gjøres gjeldende fra 2021, to år etter at alle strømkunder har fått smart strømmåler. Les mer på www.nve.no under Nyheter – elmarkedstilsyn.