Spørsmål og svar om Smart Strøm

Hva er Smart Strøm?

Smart Strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder ha fått installert denne nye teknologien i hjemmene sine.

 

 

Hvorfor kaller dere dette for Smart Strøm?

Den nye teknologien er smart både for kundene, kraftsystemet og miljøet – derfor kaller vi det Smart Strøm. Vi legger tre betydninger inn i begrepet Smart Strøm:

  1. Teknologien sender en kontinuerlig strøm av informasjon om forbruket ditt
  2. Teknologien gjør det mulig å bruke strømmen smart – altså effektivt
  3. Strøm er en smart energiform, fordi strømbruk i seg selv ikke slipper ut CO2. Når vi i tillegg tar hånd om CO2-utslippet fra kraftproduksjonen – enten ved å bruke fornybare eller rense fossile energikilder – har vi et komplett og CO2-fritt energisystem basert på strøm.

 

 

Hva vil Smart Strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Og ikke minst gir digital teknologi absolutt sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Smart Strøm gir fordeler både for kundene og kraftsystemet, og er dessuten miljøvennlig teknologi.

 

 

Hvordan kan strømkundene styre forbruket?

De vil etter hvert kunne følge strømprisene fra time til time. I timer med høye priser kan de da f.eks. vente med å sette på klesvasken. Man kan også få systemer som automatisk senker temperaturen en grad i huset hvis prisene blir høye. Og dette var bare noen få eksempler.

 

 

Hvilke fordeler gir dette til kraftsystemet?

Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene da prisene er som høyest, reduserer de også belastningen på systemet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene samtidig som kraftsystemet blir mer robust mot forbrukstoppene.

 

 

Når kommer Smart Strøm?

I 2019 vil alle landets strømkunder ha installert Smart Strøm. Glitre Energi Nett startet utrullingen til 90.000 nettkunder på høsten 2016. Alle våre nettkunder skal ha installert nye målere innen utgangen av 2018.

 

Hva vil det koste å ta i bruk Smart Strøm og hvem skal betale?

Totalt snakker vi om investeringer på fem-seks milliarder kroner for hele Norge. Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste et par tusen kroner per kunde. Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år, og merkostnaden per år blir liten. Vi snakker om en ekstrakostnad på godt under 1 øre per kilowattime.

 

 

Myndighetene bruker forkortelsen AMS. Hva står det for?

AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes Smart Strøm er et uttrykk som bedre forklarer hva dette dreier seg om, og vi registrerer stadig flere tar det i bruk. Internasjonalt benytter man ”smart” som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømnett og forbruk, blant annet i Smart Grid og Smart Metering.

Smarte strømsystemer dreier seg om måling og styring, og representerer et teknologiløft som gir store muligheter på sikt både for kunder og samfunn. Vi synes Smart Strøm er et bedre og mer selvforklarende begrep, rett og slett.

 

 

Hva er strålingsstyrken til antennen?

  • Stråling fra GSM: ca. 3,3 % av høyest tillatt effekt
  • Stråling fra Meshnet (radio): ca. 0,2 % av høyest tillatt effekt og ca. en hundredel av strålingen fra GSM
  • Strålingen fra begge antennene (GSM og Meshnet): kun aktiv i ca. 1 min. pr. time

 

Vil den nye måleren medføre strålefare?

De nye strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Den mest benyttede kommunikasjonsteknologien som benyttes er trådløs. De fleste personer i Norge har i dag mobiltelefon som også er trådløs sender/mottaker. En Smart Strøm måler stråler minimalt sammenlignet med mobiltelefon og bærbar PC, og er som oftest montert inne i et sikringsskap av metall, noe som ytterligere reduserer stråling. Dessuten kommuniserer måleren med kort varighet hver gang. I sum gir dette meget lav stråling.

 

I Norge er den høyeste tillatte grensen for kommunikasjon satt til 4,35 W/m2. Når en strømmåler fra Aidon sender avlesningsdata via GSM (mobilnettet) generer det et felt på høyst 0,15 W/m2, som er 3,3 prosent av den høyeste tillate effekten. En RF Meshnet forbindelse med kort rekkevidde generer et felt på 0,007 W/m2 som kun er 0,2 prosent av den tillatte effekten.

 

Her kan du lese leverandørens informasjon om stråling.

 

Mer informasjon om strålefare finner du på nettsidene til Statens Strålevern.

 

Jeg er el-sensitiv, må jeg bytte måler? 

I myndighetenes forskrift står at det vi som nettselskap ikke har plikt til å installere de nye el-målerne hvis installasjonen er til “vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker”. Dersom du ønsker å søke fritak, må du derfor legge fram dokumentasjon på dette i form av en legeerklæring.

 

Jeg har allerede en automatisk strømmåler, hvorfor må jeg bytte måler?

Din gamle automatiske måler tilfredsstiller ikke nye myndighetskrav.

 

 

Hvorfor byttes el-måleren?

El-måleren blir byttet for å gjøre det enklere og bedre for kundene. Bak dette ligger en beslutning hos myndighetene om at alle nettkunder i Norge skal ha automatisk måleravlesning innen 1. januar i 2019. Du kan lese mer på NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sine sider om Smart Strøm, eller på Energi Norges nye sider.