Linjerydding, kvisting og trefelling

For å ivareta en stabil og sikkerhetsmessig god strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon (trær, busker og hekker) ved linjene våre. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer, og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Vi har engasjert kvalifiserte entreprenører som foretar linjerydding/kvisting og trefelling for oss.

Innleide firmaer – Områder og kontaktpersoner

Drammen – Lier

Norsk Skogrydding
v/Ola Kristian Dille
Tlf.: 92 60 65 20
E-post: ola.kristian.dille@norskskogrydding.no

TK Skog
v/Kristen Aaby
Tlf.: 90 76 89 55
E-post: kri-aaby@online.no

Skogkraft
v/Robert Østreng
Tlf.: 99 45 69 62
E-post: robert@skogkraft.no

Kongsberg

Altiskog AS
v/Fredrik Pedersen
Tlf.: 94 80 55 37
E-post: fredrik@altiskog.no

Norsk Skogrydding
v/Ola Kristian Dille
Tlf.: 92 60 65 20
E-post: ola.kristian.dille@norskskogrydding.no

TK Skog
v/Kristen Aaby
Tlf.: 90 76 89 55
E-post: kri-aaby@online.no

Hadeland

Brandbu og Tingelstad Almenning
v/ Kasper Andresen
Tlf.: 91 81 79 09
E-post: kasper@b-t-a.no

Norsk Skogrydding
v/Ola Aamodt
Tlf.: 48 00 41 73
E-post: ola.aamodt@norskskogrydding.no

TK Skog
v/Kristen Aaby
Tlf.: 90 76 89 55
E-post: kri-aaby@online.no

 

Har hagen/eiendommen din kryssende strømnett?

Planlegg godt og tenk fremover

Du må holde master og andre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store (større enn ca. 2,5m), sørg for å plassere dem slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet.

Plantes det under våre linjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok, kan utførende entreprenør beskjære plantene dine. Dette vil nok gjøres kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig hvert år. Har du spesielle trær/busker/hekker det må tas spesielle hensyn til, ta kontakt med utførende entreprenør og bli enige om utførelsen.

Kan jeg felle trær selv?

Inne på egen eiendom kan du felle trær selv, men husk at du er ansvarlig både for egen sikkerhet og for at det ikke gjøres på en slik måte at det kan være til skade for våre linjer. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skade på vårt nett. Ved felling nær våre høyspentlinjer må Glitre Energi Nett alltid kontaktes på forhånd.

Dersom du ønsker hjelp til trefelling nær våre linjer eller anlegg må du bruke firmaer som vi har godkjent for slike oppdrag.

Bestilling av trefelling

Trær som felles etter grunneiers ønske, faktureres etter avtale med utførende entreprenør.

Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og utførende entreprenør. Kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, kan bestille trefelling. Vedkommende må være til stede ved trefellingen.

Glitre Energi Nett kan ikke ta ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og utførende entreprenør.

 

Lavspenningsnettet

Ved rydding/kvisting rundt lavspentnettet har vi hjemmel gjennom «Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» som gir oss (utførende entreprenør) nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av våre anlegg.

Hva må ryddes bort og hvor mye må beskjæres?

I lavspenningsnettet, også den delen av nettet som fører inn til huset ditt, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende ledninger. Her har vi ikke etablert ryddebelte, men kvister ut til ca. 1 meters avstand for å sikre de kommende vekstsesongene. Ved uisolerte ledninger er det også et krav om at det skal være 2,5m klatrefri sone nederst eller grenfri sone 2m under nærmeste leder på trær som står 1m eller nærmere.

Det er grunneier som eier kvist, greiner og virke. Dette legges derfor rutinemessig igjen på eiendommen. Ønsker du at det skal fjernes, tar du direkte kontakt med utførende entreprenør og avtaler nærmere. Faktureres deg direkte fra utførende.

Høyspenningsnettet

Når området rundt høyspenningsnettet ryddes, har vi hjemmel gjennom avtalegrunnlag med de respektive eiendommer eller skjønn fra byggingen av linjen. Avtalen eller skjønnet angir bredden på ryddebeltet.

Hvordan vi rydder og hvor mye vi må fjerne avhenger av spenningsnivå. I høyspenningsnettet stiller «Forskrift om elektriske forsyningsanlegg» krav om at det til enhver tid skal være minimum tre meters avstand mellom strømførende ledninger og vegetasjon. For å ta hensyn til kommende vekstsesong og redusere faren for trefall har vi på berørte eiendommer avtalefestet et ryddebelte som kan ryddes for vegetasjon.

Ytterligere spørsmål, ta kontakt med utførende entreprenør i respektivt område.