Fellesføring Ekom og lavspent

Det kan søkes om fellesføring av lavspennings og Ekom anlegg på stolper som eies av Glitre Energi Nett.

Søknad gjelder for etablerering av nye fellesføringer og utvidelser (i master der aktør allerede har etablert fellesføring) innen Glitre Energi Nett sitt konsesjonsområde (Drammen, Kongsberg, Lier, Gran, Lunner og Jevnaker kommune).

  • Det skal sikres at fellesføring utføres i henhold til forskrift om elektriske forsyningsanlegg 2006 (§ 7), og angitte bransjeretningslinjer beskrevet i RENBLAD 5011.
  • Ved alle typer fellesføring foretas det mekanisk beregning med LS-mast eller tilsvarende program.
  • All ny montasje i eksisterende stolper skal utføres i henhold til gjeldende forskrift, og sikkerhetsnivået skal ikke svekkes som følge av endringene.
  • Søker/aktør er selv ansvarlig for å innhente tillatelser fra berørte grunneiere til montasje av eget anlegg, hvis slik tillatelse ikke foreligger. Dette gjelder både nye og bestående masterekker. Tillatelser skal foreligge før fellesføring etableres.
  • Samsvarerklæring og sluttrapport sendes på e-post til saksbehandler og fellesforing@glitreenergi.no ved ferdigstilt anlegg.

 

Nyttig informasjon

Etablering av fellesføring er tillatt kun på stolper som er tilstrekkelig dimensjonert for dette, eller der ny aktør bekoster nødvendige tiltak for å styrke stolpene evt. skifte til høyere stolper. Dersom ny aktør betaler for skifting av stolpe(er) slik at dimensjonering og forskriftskrav, inklusive oppheving av eventuelt klatreforbud, er oppfylt, frafaller etableringsavgiften.

Glitre Energi Nett og etablerte aktører flytter etablerte ledningsanlegg fra gammel til ny stolpe, for ny aktørs regning.

Dersom flere aktører ønsker å etablere fellesføring i de samme stolpene, har den som søker først fortrinnsrett framfor andre, dersom det på grunn av plass og/eller forskriftskrav er nødvendig å prioritere mellom aktører. Nettselskapet er ansvarlig for belastningsberegning av stolpene.

Det kreves ikke ny søknad når ledninger/kabler i etablerte fellesføringsanlegg skal skiftes ut med tilsvarende. Dersom fellesføringen skal utvides med flere ledninger eller kabler, må ny søknad sendes om dette. Eventuelt avslag på søknad skal begrunnes.

Godkjente søknader som ikke blir gjennomført innen 12 måneder blir fakturert etter selvkost på søknadsbehandling.

Last ned vedlegg under og registrer søknaden ved å fylle ut skjemaet Søknad om fellesføring nedenfor.

Følgende vedlegg legges ved:

Skjema for søknad om fellesføring

Trinn 1 av 3

  • Aktør (ledningseier)

  • Innmeldt av: