Anleggsbidrag

Anleggsbidrag

 

Nettselskapet vil kreve anleggsbidrag som et engangsbeløp fra en kunde/utbygger for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til strømnettet. Anleggsbidrag skal også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som medfører investeringer i nettet for nettselskapet.

Anleggsbidraget er regulert gjennom Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrift nr. 302 «forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheter og tariffer» (§16 Anleggbidrag). Nettselskapets tilknytningsplikt i Energiloven §3-3 innebærer at nettselskapet er ansvarlig for fremføring og tilknytning av nye installasjoner.

Glitre Energi Nett fastsetter anleggsbidrag ut fra gjeldende forskrifter og Håndbok for beregning av anleggsbidrag. Ved uenighet med Glitre Energi Nett kan kunde/utbygger klage inn saken til NVE.

Flytting av strømnett – Dersom en kunde eller tredjepart ønsker å flytte deler av nettet, f.eks. en nettstasjon, eller å legge om en luftlinje til kabel, skal vi i henhold til forskrift nr 302 §17-4 kreve kostnadene dekket av den som ber om endringen. I slike tilfeller utarbeider vi løsnings- og kostnadsoversalg iht. gjeldene forskrift og håndbok for beregning av anleggsbidrag.