Bygge og grave

Skal du knytte deg til eller trenger endringer i vårt nett, enten det er et mindre privat prosjekt eller stort utbyggingsprosjekt, må du ta kontakt med Glitre Energi Nett så tidlig om mulig. På denne siden vil du finne den informasjonen du trenger.

Anleggsbidrag

Nettselskapet vil kreve anleggsbidrag som et engangsbeløp fra en kunde/utbygger for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til strømnettet. Anleggsbidrag skal også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som medfører investeringer i nettet for nettselskapet.

Les mer om anleggsbidrag og flytting av strømnett her. 

Saksgang store prosjekter

Ved planer om større utbygginger er det fordel for både utbygger og Glitre Energi Nett at dette innrapporteres til Glitre Energi Nett, så tidlig som mulig. Dette kan ha sammenheng med koordinering med andre prosjekter, tid til planlegging og prosjektering, samt innkjøp og leveringstid på utstyr.

Skjema for forespørsel om ny strømtilknytning benyttes for prosjekter utbygger ønsker/vurderer å starte opp. Må noe i vårt strømnett flyttes på bes dere bruke skjema for forespørsel om flytting av strømnett.

Her finner du en skisse som viser Informasjon om saksgang – utbyggingsprosjekter. (PDF)

Saksgang mindre prosjekter

Ved mindre kundetilknytning for for eksempel enebolig og hytter, se bygging/ombygging.

Skal du rive? Send inn rivemelding.

Ansvar

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnadene som følger av et strømbrudd. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

 • Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar ved langvarige avbrudd i strømforsyningen.
 • Ansvaret er knyttet til et oppgjør for såkalt ikke-levert energi.
 • Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden.

Glitre Energi Nett vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde. Her vil den som har forårsaket skaden, bli stilt økonomisk ansvarlig for både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med avbruddskostnader Glitre Energi Nett blir belastet med.

Kort om regelverket

 • Ordningen som regulerer nettselskapenes ansvar for avbrudd omtales som KILE-ordningen. KILE står for “Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi”.
 • Ved langvarig avbrudd i strømforsyningen vil KILE-ordningen bety en reduksjon i nettselskapenes nettleieinntekter.
 • KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Fordelingen av avbruddskostnaden til kundene

 • KILE-ordningen er slik at nettselskapene ved langvarige avbrudd i strømforsyningen, må tilbakebetale avbruddskostnaden til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene.
 • Prisen settes ned likt for alle kunder.
 • Ordningen omfatter individuelle tilbakebetalinger til hver enkelt kunde som blir berørt av svært langvarige avbrudd (over 12 timer).

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Det betyr at avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling får økonomiske konsekvenser utover bare det å erstatte det som faktisk blir ødelagt. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, vil Glitre Energi Nett reise økonomisk krav overfor skadevolder, både for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer på kabler for de høyeste spenninger, som også er de som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli svært høyt.  For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.

Gravemelding

Å grave av eller skade strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig!

Alle som skal utføre arbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Gravemelding registreres på ledningsportalen.no (alternativt på telefon til 915 09 146).

Geomatikk gir tilbakemelding til bestiller om det er kabler som må påvises eller gir klarsignal for graving hvis det ikke er kabler i graveområde.

Kabelpåvisning som bestilles minimum 5 virkedager før ønsket påvisning betales av nettselskapet.

Kabelpåvisning som faktureres bestiller er:

 • Påvisning tidligere enn 5 virkedager fra bestilling
 • Påvisning utenfor normal arbeidstid
 • Gjentatt påvisning av samme ledningsanlegg
 • Avbestilling skjer for sent (frist for avbestilling er kl. 12.00 virkedagen før påvisning)
 • Unødvendig tidkrevende eller forsinkelser pga utbygger/bestiller

Tilbakerapportering

Dersom utbygger utfører arbeider som avdekker et ledningsanlegg, skal utbygger rapportere tilbake til ledningseier (kan utføres med Geomatikks app «Geograv» så sender Geomatikk dokumentasjon til ledningseiere)

 • Blir ledningsanlegget ikke flyttet skal det dokumenteres med bilder
 • Blir ledningsanlegget flyttet eller endret, skal utbygger stedfeste og dokumentere dette

 

Skjer det skader på våre anlegg, uten gravemelding eller gjennom uaktsomhet, vil du bli holdt ansvarlig for skader og eventuelle avbruddskostnader (KILE).

Dersom skaden skjer på høyspentkabler, som er de kablene som overfører mest energi, kan erstatningsbeløpet bli svært høyt.  Å gjøre skade på høyspentkabler er forbundet med livsfare!

For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.

Byggestrøm

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer.

Et midlertidig uttak eller byggestrøm kjennetegnes ved at den brukes inntil den permanente installasjonen i et bygg er ferdig og/eller at anleggsperioden er avsluttet. Permanent installasjon skal derfor ikke tilkobles via byggestrømskasser.

I kommunene Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner og Finse er det våre entreprenører som tilbyr denne tjenesten. De leier ut byggestrøm med en maks størrelse på 63A-230V og 40A-400V.

Ved behov for størrelse over dette, henvises det til en autorisert installatør i området.

Kostnader for leie, og montering/demontering av byggestrømskasse vil bli fakturert av den aktuelle entreprenøren.
Nettleie faktureres av Glitre Energi Nett AS eller gjennom strømleverandør.

Ta kontakt med våre entreprenører for tilbud

Kommunene Drammen, Lier og Kongsberg

Laje AS

v/ Vetle Olstad
Epost: vetle.olstad@laje.no
Tlf: 48 13 08 88

Bestill byggestrøm hos Laje AS

Laugstol AS avd. Drammen

v/David Slatter
Epost: bs-viken@laugstol.no
Tlf: 95 43 69 02

Bestill byggestrøm hos Laugstol AS avd. Drammen her

Nettpartner AS avd. Buskerud

v/ Bård Lagerqvist Hansen
Epost: bard.lagerqvist.hansen@nettpartner.no
Tlf: 48 11 70 55

v/ Hilde Siewers
Epost: hilde.siewers@nettpartner.no
Tlf: 94 89 24 24

Bestill byggestrøm hos Nettpartner AS avd. Buskerud

OneCo

v/ André Vrålid
Epost: ordreglitre@oneco.no
Tlf: 99 25 45 93

Bestill byggestrøm hos OneCo

 

Kommunene Gran, Jevnaker og Lunner

Hadeland Elektro AS

v/Øyvind Støen
Epost: oyvind@hadelandelektro.no
Tlf: 958 26 222

Bestill byggestrøm hos Hadeland Elektro AS

Laje AS

v/ Leona Folde
Epost: leona.folde@laje.no
Tlf: 48 13 08 88

Bestill byggestrøm hos Laje AS

Nettpartner AS avd. Hadeland

v/ Ann-Kirsti Libjå
Epost: byggestrom@nettpartner.no
Tlf: 48 24 01 92

Bestill byggestrøm hos Nettpartner AS avd. Hadeland

Bygging/ombygging

Saksgang for mindre kundetilknytninger – eks. eneboliger, hytter

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en elektroinstallatør. Installatøren sender da relevante opplysninger til Glitre Energi Nett om den nye installasjonen. Her kan du lese mer om Glitre Energi Netts tekniske retningslinjer.

Når installatøren har mottatt svar fra Glitre Energi Nett kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

Kunden vil motta et informasjons- og tilbudsbrev fra Glitre Energi Nett med informasjon om anleggsbidrag og annen relevant informasjon. Kunden  må akseptere tilbudet før Glitre Energi Nett setter i gang med nødvendige arbeider i eget nett.

Arbeid som må gjøres av Glitre Energi Nett

 • Det må vanligvis legges en ny kabel til nye boliger.
 • Glitre Energi Nett kobler til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de tilfellene det er nødvendig.
 • Ved økning av effektuttak hos eksisterende kunde må nettselskapet vurdere om nettet må forsterkes.
 • Kostnadene med arbeidet blir belastet kunden i henhold til gjeldene regler om anleggsbidrag.

Forventet saksbehandlingstid

Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid og retur av info til kunde: 4 – 6 uker.

Skjema for forespørsel om ny strømtilknytning benyttes for prosjekter utbygger ønsker/vurderer å starte opp. Må noe i vårt strømnett flyttes på bes dere bruke skjema for forespørsel om flytting av strømnett.