Kraftstasjoner

Ved utgangen av regnskapsåret 2017 har Glitre Energi Produksjon 13 heleide kraftstasjoner samt direkte og indirekte eierskap til 10 kraftverk. Glitre Energis andel av samlet kraftproduksjon for de kraftverkene Glitre Energi Produksjon har eierskap i var i 2017 på 2.566 GWh. Glitre Energi står for driften av totalt 21 kraftverk i Drammens- og Numedalsvassdraget. Det er fem reguleringsforeninger i de vassdrag hvor Glitre Energi har kraftverksinteresser.

Regionalnett

Glitre Energi Nett eier og er operatør av store deler av regionalnettet i Buskerud, og tilstøtende områder i Oppland, Vestfold og Hordaland. Glitre Energi Nett har 1943 km med 132 og 66 kV kraftledninger. Det er lagt ned 35 km 132 og 66 kilovolt (kV) kraftkabler.

Utveksling mot Sentralnett

Sentralnettet er et landsomfattende elektrisk hovedledningsnett for overføring og transformering av elektrisk kraft. Spenningsnivåene er 300 og 420 kilovolt (kV). I Buskerud eies sentralnetts anlegg i hovedsak av Statnett SF. Transformeringen ned til vårt regionalnett med 132 kilovolt (kV) spenningsnivå, gjøres i 5 sentrale transformatorstasjoner. Sentralnettet er også overførings- og transformeringsnettet for utveksling av kraft mellom Norge og nabolandene.

Koblingsstasjon

Glitre Energi Nett har en koblingsstasjon som fordeler strømmen til de ulike områdene i regionen. Koblingsstasjonen ligger på Lierskogen.

Transformatorstasjoner

Glitre Energi Nett har til sammen 90 krafttransformatorer med samlet ytelse på 2380 MVA fordelt på 46 stk. transformatorstasjoner og koblingsanlegg i Buskerud og Oppland med spenningsnivå 132, 66, 22 og 11 kilovolt (kV).

Høyspent distribusjonsnett

Glitre Energi Nett eier og er områdekonsesjonær i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Lunner og Jevnaker. I tillegg eier Glitre Energi Nett distribusjonsnett på Finse og på Katfos i Modum Kommune. Distribusjonsnettet starter på 11/22 kilovolt (kV) siden i transformatorstasjonene. Nettet som drives med spenninger på enten 11 eller 22 kilovolt (kV), kalles høyspenning distribusjonsnett, og høyspenningsnettet i vårt forsyningsområde består av 1943 km luftlinjer og kabler.

Transformatorkiosker

Høyspenningsnettet fører strømmen fra transformatorstasjonene fram til transformatorkioskene. Her transformeres strømmen ned til 230 eller 400 V spenning. Glitre Energi Nett har 3507 transformatorkiosker.

Lavspent distribusjonsnett

Den delen av nettet vårt som går fra transformatorkioskene til kabelskapene og videre inn til kundene, kalles lavspenningsnettet. I kabelskapene fordeles «strømmen» inn til hver enkelt kunde. Glitre Energi Nett eier nettet frem til grunnmuren hos den enkelte forbruker. Lavspenningsnettet har en total utstrekning på ca. 2700 km hvorav 1740 km er luftnett og 1960 km er kabelnett. Luftnettet henger på stolper som eies av nettselskapet, men nettselskapet tillater at også ledninger som tilhører andre aktører, som kabel-TV-selskap, bredbåndleverandører og telefonselskaper, henges opp i stolpene. En forutsetning for å tillate dette er at stolpene er dimensjonert for det. Dersom nettselskapet velger å legge sitt nett i bakken, kan ikke nettselskapet pålegge de andre aktørene å gjøre det samme. Dersom noen av disse ikke ønsker å kable sine anlegg, vil stolpene bli værende, og de andre aktørene overtar da ansvaret for stolpene. Spenningene i lavspenningsnettet er 230 eller 400 V. Spenningen inn til hver enkelt kunde er 230 V med mindre kunden selv ønsker 400 V forsyning.

Måling av strømforbruk

Glitre Energi Nett har ca. 93.500 målere hos sluttkundene i sitt forsyningsområde. En av disse el-målerne er montert i ditt sikringsskap og registrerer ditt energiforbruk. Det er Glitre Energi Nett som eier og vedlikeholder kWh-målerne. For å sikre at kWh-målerne registrerer riktig forbruk utfører Glitre Energi Nett stikkprøvekontroll av målerparken, dette utføres etter gjeldende forskrifter. NVE kom med krav om at alle sluttkunder skal ha installert en AMS måler (Smartmåler) innen 2019. Smartmåleren skal registrere og rapportere forbruket automatisk pr. time. I tillegg settes det krav til andre tilleggsfunksjoner som kan komme både nettselskapet og kunden til gode. Oppdages feil eller avvik ved kWh-måleren kontaktes Glitre Energi Nett umiddelbart.

Privat og næring

Det lokale el tilsyn (DLE) er en del av Glitre Energi Nett. DLE kontrollerer det elektriske anlegget i boliger og næringsbygg. Det er viktig å presisere at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som til enhver tid er ansvarlig for at dette er i forskriftsmessig stand. Husk at ca. 50 % av alle boligbranner skyldes feil bruk eller feil på det elektriske anlegget. Bruk godkjent installatør til å utbedre feil og mangler og til å legge opp nytt elektrisk anlegg. Dette er et krav i forskriftene.

Driftssentral

Driftssentralen fjernovervåker regional- og distribusjonsnettet i forsyningsområdet. Alle feil i høyspentnettet registreres automatisk ved driftssentralen og personalet setter umiddelbart i gang feilretting. Deler av distribusjonsnettet og lavspentnettet er i dag ikke fjernovervåket og eventuelle feil må meldes av kunde før feilretting kan komme i gang. Henvendelser om feil på strømnettet gjøres på telefon 31 00 36 80. Driftsentralen er døgnbemannet hver dag hele året.

» Orienter deg i modellen ved å klikke på de forskjellige tekstene.
Kraftstasjoner
Regionalnett
Regionalnett
Regionalnett
Utveksling mot Sentralnett
Koblingsstasjon
Transformatorstasjoner
Høyspent distribusjonsnett
Transformatorkiosker
Lavspent distribusjonsnett
Måling av strømforbruk
Privat og næring
Driftssentral
photo
power station model