Spørsmål og svar om nettleie

 

Bilder nett2

 

Hva er nettleie?
Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet, og få levert strømmen fra stedet den produseres og inn i stuen din.

 

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapet Glitre Energi Nett og overliggende nett som Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

 

En stor del av nettleien går til offentlige avgifter.

 

Overføring av strøm over strømnettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

 

Hva består nettleien av?
For husholdningskunder består nettleien av et fastledd, og et variabelt energiledd som er basert på forbruket ditt. Nettselskapene må også kreve inn avgifter som går til staten gjennom nettleien. For en gjennomsnittsbruker går over 50 prosent av nettleien til statlige avgifter som forbruksavgift, merverdiavgift og statlig energifond.

 

Nettleien dekker drift, vedlikehold, beredskap, investeringer og administrasjon av hele det lokale distribusjonsnettet, samt deler av sentralnettet og regionalnettet i Buskerud og på Hadeland. Dette er for å sikre en stabil og sikker strømforsyning.

 

 

 

Kan jeg bytte nettleieleverandør?
Nei, du kan bytte strømleverandør, men ikke nettleverandør. Glitre Energi Nett er ansvarlig for distribusjonsnettet i kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Jevnaker og Lunner.

 

Nettselskapene har monopol i sine områder gjennom ordningen med områdekonsesjon, og er dermed svært nøye regulert gjennom sentrale lover og forskrifter.

 

 

Hvorfor varierer prisen på nettleien mellom leverandørene?
Nettselskapene har ulike kostnader ved å eie og drifte strømnettet. Geografi, klima og effektivitet påvirker kostnadene.

 

Nettselskapene får rammer for hva de kan ta i inntekt fra nettkunden, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. NVE har beskrevet retningslinjer for hvordan nettleien kan fastsettes, mens selskapene selv velger den konkrete utformingen av prisene.

 

 

Hva er Glitre Energi Netts nettleie sammenlignet med andre selskap?
Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet, ifølge tall fra NVE. Dette kan variere fra år til år. Vi har lav nettleiepris sammenlignet med andre nettselskap i Buskerud og Oppland.

 

Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Buskerud og i Oppland fylker.

 

Sammenlignet med andre land i Europa har Norge lav nettleie.

 

Selv om nettleieprisene endres fra 1.6.2017 så ligger nettleien i Glitre Energi Nett omtrent på nivå med prisene i 2010 og 2011. Tar man hensyn til alminnelig prisstigning har nettleien de siste 20 årene ligget stabilt. Her kan du se utviklingen av nettleiepriser i Glitre Energi Nett (tidligere EB Nett).

 

Settes nettleien opp når strømprisen går ned?
Nei, strømpris og nettleie er helt uavhengig av hverandre. Det er et lovbestemt skille mellom strømsalg og monopolvirksomheten som drift av nettet er.

 

 

Kan jeg forvente at nettleien går ned?
Nei. Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet, og ønsker å fortsette med det. I reelle priser har nettleien de siste 20 årene ligget stabilt, men det har også vært historisk lite investeringer i nettet.

 

Det betyr at det kreves store investeringer i både det lokale distribusjonsnettet, regionalnettet og sentralnettet de neste ti årene for å sikre strømforsyningen i Norge.

 

I en rapport til Olje- og energidepartementet konkluderte nylig Eivind Reiten og hans utvalg at nettleien kommer til å øke over hele landet med 30 til 50 prosent. Dette er som følge av helt nødvendige investeringer i nettet på mellom 120 og 140 milliarder kroner de neste ti årene.

 

 

Har dette noe med nye el-målere å gjøre? 

Det er en del av totalinvesteringene i driften og vedlikeholdet av nettet i Norge. Pålagte myndighetskrav gjør at nettselskapene skal installere nye el-målere hos alle landets strømkunder. Totalt snakker man om en investering på 10 milliarder for hele Norge. Kostnaden vil variere noe mellom nettselskapene, men grovt sett kan det koste et par tusen mer per kunde.   Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år, og merkostnaden per år blir liten. Vi snakker om en ekstrakostnad på under 1 øre per kWh. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk. Nettselskapet vil dessuten kunne drifte nettet mer effektivt og optimalt, samt rette feil raskere med de nye målerne. Dette vil kunne bidra til at nettleien blir lavere enn om vi ikke hadde gjort denne investeringen.