Nettleiepriser - 2020

Nettleiepriser

Vi innfører smart nettleie for husholdningskunder med forbruk mindre enn 100.000 kWh/år. Det betyr en reduksjon i nettleien med 14 øre/kWh fra kl. 22 til kl. 06 i månedene november til mars.

Les mer om smart nettleie her.

Priser fra 1.3.2020, inkl. gjeldende offentlige avgifter.

Forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 250 kr/år
Energiledd vinter (oktober-mars) 49,70 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl. 22- 06 (nov-mars) -14,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 47,45 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 250 kr/år
Energiledd 49,70 øre/kWh
Gebyr
Purregebyr 70 kr
Fremmøtegebyr 700 kr
Åpning av anlegg uten relè for fjernstenging 2 000 kr
Åpning av anlegg med relé for fjernstenging 900 kr

 

Økt krav til sikkerhet og investeringer

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Nettselskap i Norge er monopolbedrifter, og vi i Glitre Energi ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Etter endringen i nettleien, har Glitre Energi Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i Buskerud og landet forøvrig.

Nettleien er strengt regulert av myndighetene, og for en gjennomsnittshusholdning utgjør nå statlige avgifter nå over 50 prosent av nettleien

 

Hva er hva på strømregningen din? 

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter, fordelt på ca en tredel hver.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

 

Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet. Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Buskerud, og her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Oppland.

Glitre Energi Nett har hatt stabilt lave nettleiepriser de siste årene, men må påregnes å øke over tid igjen se graf over prisutviklingen her.

Trenger du ytterligere detaljer på prisene for transport av strøm til kunder i Lier, Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Gran, Lunner, Jevnaker og Finse finner du det i menyen til venstre.

Nettleie består av et årlig fastbeløp og en pris pr kWh strøm som forbrukes, samt offentlige avgifter. Prisen man må betale for nettleien er avhengig av hvor mye strøm man bruker i løpet av et år.

Gjennomsnittlig årsforbruk for en husholdning er 20 000 kWh på landsbasis, noe lavere i Glitre Energi sitt forsyningsområde. Større næringskunder er normalt de kundene som bruker
over 100 000 kWh pr år.


Har du spørsmål?

Kanskje finner du svaret under våre Spørsmål og svar her. Du kan også kontakte oss på vårt kontaktskjema.

Forbruk over 100 000 kWh 2020

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 16,13 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,21 1,21 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

 

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser 2020

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. Til informasjon har vi gjort om vinterhalvåret på forbruk under 100 000 kWh, vinteren er blitt lik den vi hele tiden har hatt på forbruk over 100 000 kWh, dvs. at vinteren gjelder fra 01.10 – 31.03.

Priser fra 1.1.2020:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning /Byggestrøm
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 23,63 49,70 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 (nov-mars)
Gjelder fra 1/3-20
-11,2 -14,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 21,83 47,45 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 800 2 250 kr/år
Energiledd vinter (okt – mars) 22,63 48,45 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 20,83 46,20 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter 23,63 49,70 øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 909 kr 9 819 kr 14 728 kr
Sum 6 159 kr 11 069 kr 15 978 kr
Øre/kWh 61,59 55,34 53,26

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk over 100 000 kWh 2019

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW vinter 804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 4,50 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer 108
9
60
5
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 15,83 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Momentan (fjernutkobling)
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
2-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
12-timers varslingstid
Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
Effektledd vinter 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,34 1,34 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

 

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser 2019

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh. Til informasjon har vi gjort om vinterhalvåret på forbruk under 100 000 kWh, vinteren er blitt lik den vi hele tiden har hatt på forbruk over 100 000 kWh, dvs. at vinteren gjelder fra 01.10 – 31.03.

Priser fra 1.1.2019:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning /Byggestrøm
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter (okt-mars) 23,63 49,33 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 21,83 47,08 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastbeløp 1 800 2 250 kr/år
Energiledd vinter (nov – apr) 22,63 48,08 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – okt) 20,83 45,83 øre/kWh
Hytter
Fastbeløp 1 000 1 250 kr/år
Energiledd vinter 23,63 49,33 øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 872 kr 9 744 kr 14 615 kr
Sum 6 122 kr 10 994 kr 15 865 kr
Øre/kWh 61,22 54,97 52,88

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk under 100 000 kWh/år. Prioritert tilknytning - priser 2018

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under
100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

Priser fra 1.1.2018:

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks. mva/fba Inkl mva/fba
 Fastbeløp   1 000 1 250  kr/år
 Fastbeløp Fellesmåling  13 000  16 250  kr/år
 Energiledd vinter (nov – apr)  23,63  50,26  øre/kWh
 Energiledd sommer (mai – okt)  21,83  48,01  øre/kWh
Husholdning /Byggestrøm
 Fastbeløp  1 000  1 250  kr/år
 Energiledd vinter (nov – apr)  23,63  50,26  øre/kWh
 Energiledd sommer (mai – okt)  21,83  48,01  øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
 Fastbeløp  1 800  2 250  kr/år
 Energiledd vinter (nov – apr)  22,63  49,01  øre/kWh
 Energiledd sommer (mai – okt)  20,83  46,76  øre/kWh
Hytter
 Fastbeløp  1 000  1 250  kr/år
 Energiledd vinter  23,63  50,26  øre/kWh

 

 

Priseksempler husholdning

10 000 kWh 20 000 kWh 30 000 kWh
Fastbeløp 1 250 kr 1 250 kr 1 250 kr
Energi (73/27*) 4 966 kr 9 931 kr 14 897 kr
Sum 6 216 kr 11 181 kr 16 147 kr
Øre/kWh 62,16 55,91 53,82

 

Priseeksemplet viser kostnader for husholdningskunde ved forskjellig forbruk. Prisene er oppgitt inklusive avgifter.

*) Forbruket er antatt å være 73 % vinter og 27 % sommer.

Last ned prisliste på pdf her.

Forbruk over 100 000 kWh 2018

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 100 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastbeløp eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.(PDF)

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp (inkl.kr 800 til energifondet) 5 800 5 800 kr/år
 Fastbeløp v/ Fellesmåling 13 000 13 000 kr/år
  Effektledd < 300 kW vinter 1 044
87
 888
74
kr/kW/år
kr/kW/mnd
  Effektledd > 300 kW vinter  804
67
708
59
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Energiledd vinter dag  7,50 4,50 øre/kWh
 Energiledd vinter natt/helg  6,90 4,20 øre/kWh
Effektledd < 300 kW sommer  144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd > 300 kW sommer  108
9
60
5
 kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd sommer 5,90 4,00 øre/kWh

Fba = forbruksavgift 16,58 øre/kWh, mva = merverdiavgift 25 %. På faktura står det Energiledd høylast, dette er differansen mellom energiledd vinter natt/kveld og energiledd vinter dag.

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

 Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
 Momentan (fjernutkobling)
 Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
5 800 5 800 kr/år
 Effektledd vinter  54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
 Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
 Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
 Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
 Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
 5 800 5 800 kr/år
 Effektledd vinter 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
 Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
 Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
 2-timers varslingstid
 Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
 5 800 5 800 kr/år
 Effektledd vinter 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Energiledd vinter dag 7,50 5,20 øre/kWh
 Energiledd vinter natt/helg  6,90 4,90 øre/kWh
 Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh
 12-timers varslingstid   
 Fastbeløp
(inkl.kr 800 til energifondet)
 5 800 5 800 kr/år
  Effektledd vinter  528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Energiledd vinter dag  7,50 5,20 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg 6,90 4,90 øre/kWh
Energiledd sommer 5,90 4,70 øre/kWh

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva/fba Eks.mva/fba
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,30 1,30 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Last ned prisliste på pdf her.

 

Leveringsplikt

Alle som skal ha strøm må velge seg en kraftleverandør. Dersom du ikke velger en kraftleverandør vil Glitre Energi Nett som netteier levere strøm til deg inntil du har bestilt hos en vanlig kraftleverandør. Leveringsplikt fra Glitre Energi Nett er kun ment som en midlertidig ordning og er mye dyrere enn kraft kjøpt fra en ordinær kraftleverandør!

 

Gjeldende pris på strøm på leveringsplikt hos Glitre Energi Nett:

 • Fra 0 – 6 uker til samme kunde/anlegg:
  Spotpris fra kraftbørsen + 5 øre/kWh
 • Utover 6 uker: Spotpris fra kraftbørsen + 15 øre/kWh + Elsertifikatavgift

(alle priser ekskl. mva). Vanlig nettleie kommer i tillegg.

 

Se oversikt over kraftleverandører i Glitre Energi Nett sitt område her.

Vi har ikke oversikt over leverandørenes priser, men disse kan du finne hos www.strømpris.no, eller ved å kontakte leverandørene direkte.

Du må selv bestille kraft hos den leverandøren du velger å benytte.

Skriv fra NVE til alle kunder på leveringsplikt finner du her.

Kompensasjon ved strømbrudd

Glitre Energi har høy leveringssikkerhet i sitt nettområde. Det er få av våre kunder som blir rammet av langvarige avbrudd. Dersom noen rammes av avbrudd som varer over 12 timer kan nettkundene kreve direkte økonomisk kompensasjon, jfr. Kontrollforskriften Kapittel 9A

 • Flere strømbrudd etter hverandre regnes som sammenhengende dersom ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer.
 • Avbruddsperioden regnes fra det tidspunkt Glitre Energi først fikk melding om avbruddet, eller visste eller burde visst at avbrudd hadde funnet sted.

Satser

Dersom kundene blir utsatt for langvarige avbrudd, kan hver enkelt kunde (sluttbruker) kompenseres individuelt etter følgende satser ved godkjente krav:

Avbruddslengde sats

 • Over 12 timer t.o.m 24 timer: kr 600,-
 • Over 24 timer t.o.m 48 timer: kr 1 400,-
 • Over 48 timer t.o.m 72 timer kr 2 700,-
 • For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr 1 300,- for hver nye påbegynte 24 timers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger/hytter kan et samlet krav ikke overstige det man forventer å betale i nettleie for inneværende år.

Hvordan går du frem?

 • Du må selv fremme krav om kompensasjon innen rimelig tid
 • Rimelig tid er normalt innen 30 dager etter at ordinær strømforsyning er gjenopprettet
 • Ordningen gjelder ikke for kunder som har egen avtale om utkobling
 • Det blir kun gitt en kompensasjon pr kunde (sluttbruker). Har du som kunde flere anlegg som ble berørt av strømbruddet, er det anlegget som gir høyest kompensasjon som blir lagt til grunn

Last ned skjema for å fremsette krav her.

 

Gebyrer og avgifter

Glitre Energi Nett tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter. Glitre Energi Nett følger statens satser for gebyrer og prisene kan derfor endres i løpet av året. Det samme gjelder de offentlige avgiftene.

Gebyr Eks.mva. Inkl.mva.
Purregebyr 70 kr 70 kr
Avlesningsgebyr 1 600 kr 2 000 kr
Gebyr for deaktivering av elmåler-kommunikasjon 1 120 kr 1 400 kr
Fremmøtegebyr 560 kr 700 kr
Åpning av anlegg uten relè for fjernstenging 1 600 kr 2 000 kr
Åpning av anlegg med relè for fjernstenging 720 kr 900 kr
Offentlige avgifter
Forbruksavgift 2020
Forbruksavgift 2019
Forbruksavgift redusert sats 2020
Forbruksavgift redusert sats 2019
16,13 øre/kWh
15,83 øre/kWh
0,505 øre/kWh
0,50 øre/kWh
20,16 øre/kWh
19,79 øre/kWh
0,63  øre/kWh
0,625 øre/kWh
 Avgift til Energifondet:
– Husholdning
– Næring
1,00 øre/kWh
800 kr/år
1,25 øre/kWh
1 000 kr/år
 Merverdiavgift 25 % 25 %
Målerkontroll
Seriemåler hos kunde 960 kr 1 200 kr
Kontroll hos nøytral part 1 280 kr 1 600 kr
 Ekstra tjenster
 Reskontrooversikt (*) 40 kr 50 kr
 Kopi av faktura (*) 40 kr 50 kr
Betalingsutsettelse (**) 50 kr 50 kr

( * ) Tjenesten er gratis via Min side
( ** ) Tjenesten er gratis via Min side (rente påløper, rentesats er lik som forsinkelsesrente)

 

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Glitre Energi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

Reglene for forbruksavgift i korte trekk:

 • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se  tabell ovenfor for avgiftssats
 • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her
 • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen
 • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv
 • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon
 • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift
 • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene
 • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak
 • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig
jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Glitre Energi vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

 

Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du her.