Forbruksavgift for elektrisk kraft

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Glitre Energi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

 

Reglene for forbruksavgift i korte trekk:

  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se prisliste for avgiftssats.
  • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her.
  • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen
  • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv (mer informasjon her)
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift
  • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene
  • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak
  • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats

 

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

 

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Glitre Energi vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

 

Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du her.