Sjekkliste når det er strømløst

Sjekk om det er planlagt strømstans.  Hvis det ikke er tilfelle kan du sjekke ut følgende før du ringer Glitre Energi Nett sin feilmeldingstelefon:

Ta en titt ut av vinduet og se om det lyser hos naboen. Dersom lyset er borte hos flere naboer, tyder det på at feilen ligger i nettet utenfor din bolig – kontakt feilmeldingen.

Har strømmen gått bare hos deg?
Kontroller at ikke hovedsikringer eller jordfeilbryter har slått ut:

 • Sjekk hovedsikringene!
  Sjekk først hovedsikringene i sikringsskapet. Se etter kursfortegnelsen på innsiden av skapdøren.
 • Har du automatsikringer, skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er nemlig ofte vanskelig å se om det er brudd i disse.
  I tillegg til hovedsikringer og kurssikringer har de fleste hus ett sett med inntakssikringer eller fellessikringer. Hjelper det ikke å skifte hovedsikringer, så sjekk inntakssikringene. Disse finner du enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset.

Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør (elektriker).

Hvis eget anlegg er i orden er det mye som tyder på at feilen er i strømnettet.
Kontakt feilmeldingen, og montør vil bli sendt ut for å sjekke/vurdere feilen *.

 • Har jordfeilbryteren slått ut?
  Dersom jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil i din installasjon. Dette har ikke Glitre Energi Nett ansvar for å utbedre. I enkelte tilfeller kan 30 ma. jordfeilbryter slå ut pga. feil ute i nettet, men det er svært sjelden.
 • Før du starter feilsøkingen, forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom det ikke fungerer, gjør følgende:
  • Ta ut/koble ut alle kurssikringer.
  • Kontrollér hovedsikringer.
  • Aktivér jordfeilbryteren.
  • Sett inn kurssikringene, én kurs om gangen.
  • Når sikringene på kursen med feil på settes inn, vil jordfeilbryteren slå ut.
  • Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiviseres igjen.
  • Videre feilsøking er nå begrenset til én kurs. Ofte vil det være feil i et elektrisk apparat tilknyttet kursen. Koble fra alle apparater og sett deretter inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryter slår ut, har du funnet apparatet som har feil.
  • Ta eventuelt kontakt med installatør (elektriker).
 • Har du halv spenning/ redusert spenning/dimmet belysning?
  Hvis du opplever at du har “halv spenning”, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:

  • Kontrollér inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer).
  • Har du standard anlegg (enfaseanlegg – to hovedsikringer) er feilen ute i nettet – kontakt feilmeldingen.

Utskriftvennlig versjon av “Sjekkliste for hva du skal gjøre når det er strømløst hjemme hos deg” (PDF). Heng den gjerne i sikringsskapet. Vi anbefaler deg å ha en lommelykt lett tilgjengelig dersom strømmen går.

 

Feilmeldingstelefonen for strømbrudd er:

kl. 08.00 – kl. 15.30 kontakter du Kundeservice på tlf.: 31 00 42 30, eller ta kontakt via kontaktskjemaet
kl. 15.30 – kl. 08.00 ringer du Feilmeldingstelefonen for strøm på tlf.: 31 00 36 80

Generelt

For å kunne utbedre feil i lavspentnettet er Glitre Energi Nett avhengig av tilbakemelding fra kunder om feil, som bare berører enkelte kunder, da disse ikke blir fanget opp av dagens system. Oppdager du trær som har falt over strømlinjer, sett gnister, røyk eller annet er vi takknemlige for å få beskjed.

Energi Norges standard avtale for nettleie

§4-2 Nettleieavtalens forutsetning, siste avsnitt:
«Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle nettselskapet om hendelser i egne anlegg eller i utstyr dersom hendelsene kan føre til at nettselskapet får problemer med å kunne oppfylle sine forpliktelser om leveringskvalitet, jf. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.»

*) Ta kontakt med oss dersom du mener at feilen ikke er i ditt anlegg. Vi vil da sende ut montør som kan feilsøke og eventuelt utbedre feilen. Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

NB! Dersom du tar kontakt med elektriker uten å ringe vår feilmelding først, må du selv betale elektrikerregningen selv om feilen er i vårt nett.

Når det lyner og tordner….

Lynnedslag i strømnettet er ofte årsak til feil og strømbrudd. Dessuten kan et lynnedslag skade elektronisk utstyr. For å unngå skader ved lynnedslag kan du få en installatør (elektriker) til å installere overspenningsvern.

Det finnes også eget utstyr for å verne spesielt utsatt elektronisk utstyr som f.eks. TV, radio, PC og modem. Får du satt opp dette kan du hindre at lynnedslag og overspenning ødelegger elektrisk utstyr, eller i verste fall forårsaker brann.