Nettleiepriser

Her vil du finne alle priser på nettleie dersom du bor i Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Jevnaker, Lunner eller Finse.

Nettleiepriser - 2022

Gjeldene nettleiepriser

Her finner du nettleiepriser gjeldene fra 1. mai 2022. 

Glitre Energi Nett må justere nettleieprisen fra 1. mai grunnet de ekstremt høye strømprisene, som igjen gir oss økte driftskostnader.  

Når vi overfører strømmen, forsvinner noe av strømmen på veien. Dette kalles nettap. Det er fysiske lover, og skjer alltid når man frakter strøm. Normalt forsvinner rundt 10% av strømmen som fraktes via linjer og kabler i strømnettet fra den produseres og mates inn i nettet og til den blir levert. Denne strømmen kaller vi nettap, og den må nettselskapene kjøpe tilbake til markedspris.  

Når strømprisene er så høye som de er nå, gir det økte kostnader for nettselskapene. Denne kostnaden må beregnes som andre kostnader til drift og vedlikehold av nettet, og påvirker derfor nettleien til kunden i stor grad.  

Ønsker du å lese mer om hvorfor vi justerer nettleieprisen nå kan du klikke deg inn her. 

Vi minner om at Regjeringen har i en periode redusert Forbruksavgiften (elavgiften), men denne er tilbake til ordinær pris på 19,26 øre/kWh fra 1. april. 

Nettselskapene i Norge er strengt regulert, og vi i Glitre Energi Nett ser på det som et ekstraordinært ansvar å drive mest mulig effektivt for kundene våre. Vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. Strømnettet er et spleiselag, når kostnadene med å levere strømmen til deg endrer seg, blir konsekvensen at nettleien må endres. De høye strømprisene i år, har gitt økte overføringskostnader for nettselskapene. Etter endringen i nettleien, har Glitre Energi Nett fortsatt blant de laveste nettleiene i Viken og landet for øvrig.

Priser fra 1.5.2022, inkl. gjeldende offentlige avgifter

Forbruk under 100 000 kWh/år
Husholdning – Smart nettleie (Pilot)
Kapasitetstrinn 1 (0 – 5 kWh) 1 920 kr/år
Kapasitetstrinn 2 (5,1 – 10 kWh) 2 640 kr/år
Kapasitetstrinn 3 (10,1 – 20 kWh) 3 840 kr/år
Kapasitetstrinn 4 (20,1 kWh – ) 4 500 kr/år
Energiledd vinter (jan-mars) 35,26 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 47,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22- 06 -12 øre/kWh
Energiledd sommer (april) 41,51 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – sept) 47,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -12 øre/kWh
Husholdning – ordinær nettleie
Byggestrøm
Fastledd 1 920 kr/år
Energiledd vinter (jan-mars) 35,26 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 47,39 øre/kWh
Energiledd sommer (april) 41,51 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – sept) 47,39 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 920 kr/år
Energiledd (jan – mars) 35,26 øre/kWh
Energiledd (april) 43,39 øre/kWh
Energiledd (mai – des) 47,39 øre/kWh
Tariff for ikke fjernavleste målere
Husholdning 1 875 kr/år
Hytter 1 875 kr/år
Gebyr
Purregebyr 35 kr
Fremmøtegebyr 700 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, dag 08:00-14:30 2 000 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, kveld 14:30-22:00 3 000 kr
Åpning av anlegg med relé for fjernstenging 1 200 kr
Åpning av anlegg pga manglende kunde 600 kr

 

Nettleien du betaler skal sikre stabil og sikker strømforsyning. Den dekker de kostnadene nettselskapene og Statnett har ved å bygge, drifte og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner rundt deg.

Kunder med smart nettleie har billigere nettleie fra kl. 22 til kl. 06, og et kapasitetsledd. Bruker du lite strøm samtidig og belaster strømnettet med lav effekt vil du betale mindre enn de som bruker mye strøm samtidig og belaster strømnettet med høy effekt. Du kan derfor spare både ved å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet og ved å flytte for eksempel elbillading til natten.

Les mer om smart nettleie her.

 

Hva er hva på strømregningen din?

Litt forenklet består strømregningen av nettleie, strøm og avgifter.

Nettselskapene setter nettleien etter inntektsrammen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på markedet. I tillegg kommer statlige avgifter som merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet. Diagrammet viser fordelingen av strømkostnader ved forbruk 20.000 kWh/året.

Priser

Fordelingen er basert på gjennomsnittlig spottpris registrert 1-14.september, og avgifter og ny nettleie gjeldende fra 1.oktober.

 

Glitre Energi Nett har blant de laveste nettleiene i landet.
Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Viken
Her kan du se sammenligningen med andre nettselskap i Innlandet

Glitre Energi Nett har hatt stabilt lave nettleiepriser de siste årene, men må påregnes å øke over tid igjen se graf over prisutviklingen her.

Ytterligere detaljer på prisene for transport av strøm til kunder i Drammen, Lier, Kongsberg, Gran, Lunner, Jevnaker og Finse finner du i menyen til venstre.

Gjennomsnittlig årsforbruk for en husholdning er 20 000 kWh på landsbasis, noe lavere i Glitre Energi sitt forsyningsområde. Større næringskunder er normalt de kundene som bruker over 100 000 kWh pr år.


Har du spørsmål?

Kanskje finner du svaret under våre Spørsmål og svar her nederst på siden. Du kan også kontakte oss på vårt kontaktskjema.

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh fra 01.07.2022

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 120 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Kunder med forbruk over 100 000 kWh blir gjennomgått årlig. Man vil bli flyttet til kapasitetsbasert nettleie dersom man benytter under 100 000 kWh i løpet av 1 år. Vi beregner året fra 1. nov.

Er det behov for endringer utenom dette vil tariffendringer bli gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 10,90 8,30 øre/kWh
Effektledd vinter (okt – mars) 1 104
92
960
80
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr – sept) 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 8,90 6,30 øre/kWh
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, januar 65 65 kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, feb og des 0 0 kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling)
Effektledd vinter (okt – mars) 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
2-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
12-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,43 1,43 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk under 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under 100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

 

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie (pilot)
Kapasitetstrinn 1 (0-5 kWh) 1 536 1 920 kr/år
Kapasitetstrinn 2 (5,1 – 10 kWh) 2 112 2 640 kr/år
Kapasitetstrinn 3 (10,1 – 20 kWh) 3 072 3 840 kr/år
Kapasitetstrinn 4 (20,1 kWh –  ) 3 600 4 500 kr/år
Energiledd vinter (jan – mars) 19,30 35,26 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 21,5 47,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april) 17,80 41,51 øre/kWh
Energiledd sommer (mai – sept) 21,5 47,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Husholdning – ordinær nettleie
Byggestrøm
Fastledd 1 536 1 920 kr/år
Energiledd vinter (jan-mars) 19,30 35,26 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 21,5 47,39 øre/kWh
Energiledd sommer (april) 17,80 41,51 øre/kWh
Energiledd sommer (mai-sept) 21,5 47,39 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 3 300 4 125 kr/år
Energiledd vinter (jan – mars) 18,30 34,01 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 21,5 46,14 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 21,5 46,14 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 536 1 920 kr/år
Energiledd (jan – mars) 19,30 35,26 øre/kWh
Energiledd (april) 19,30 43,39 øre/kWh
Energiledd (mai – des) 21,5 47,39 øre/kWh
Tariff for ikke fjernavleste målere
Husholdning 1 500 1 875 kr/år
Hytter 1 500 1 875 kr/år
Offentlige avgifter
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 11,14 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 19,26 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,683 øre/kWh
Avgift til Energifondet – privatkunde 1,00 1,25 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800,00 1 000,00 kr/år
Merverdiavgift 25% 25%

Prisliste i PDF

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 120 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Kunder med forbruk over 100 000 kWh blir gjennomgått årlig. Man vil bli flyttet til kapasitetsbasert nettleie dersom man benytter under 100 000 kWh i løpet av 1 år. Vi beregner året fra 1. nov.

Er det behov for endringer utenom dette vil tariffendringer bli gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 8,90 6,30 øre/kWh
Effektledd vinter (okt – mars) 840
70
720
60
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr – sept) 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 8,90 6,30 øre/kWh
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, januar 65 65 kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, feb og des 0 0 kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling)
Effektledd vinter (okt – mars) 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
2-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
12-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,43 1,43 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

Prisliste i PDF

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk under 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk under 100 000 kWh blir lagt på tariff for “Forbruk under 100 000 kWh/år”. Vi kjører rapporter som sjekker forbruket gjennom året, og endrer tariff i forhold til hva forventet årsforbruk er. Tariffendringen blir gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet utgjør fast kr. 800 pr. år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. For husholdningskunder er denne avgiften inkludert i energileddet med 1,00 øre/kWh.

 

Forbruk under 100 000 kWh/år Eks mva/fba Inkl mva/fba
Husholdning – Smart nettleie (pilot)
Kapasitetstrinn 1 (0-5 kWh) 1 300 1 625 kr/år
Kapasitetstrinn 2 (5,1 – 10 kWh) 1600 2000 kr/år
Kapasitetstrinn 3 (10,1 – 20 kWh) 2000 2500 kr/år
Kapasitetstrinn 4 (20,1 kWh –  ) 2400 3000 kr/år
Energiledd vinter (jan – mars) 19,30 35,26 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 19,30 43,39 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 17,80 41,51 øre/kWh
Reduksjon energiledd kl 22 – 06 -9,6 -12,0 øre/kWh
Husholdning – ordinær nettleie
Byggestrøm
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd vinter (jan-mars) 19,30 35,26 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 19,30 43,39 øre/kWh
Energiledd sommer (april-sept) 17,80 41,51 øre/kWh
Næring, forbruk under 100 000 kWh/år
Fastledd 2 100 2 625 kr/år
Energiledd vinter (jan – mars) 18,30 34,01 øre/kWh
Energiledd vinter (okt – des) 18,30 42,14 øre/kWh
Energiledd sommer (april – sept) 16,80 40,26 øre/kWh
Hytter
Fastledd 1 300 1 625 kr/år
Energiledd (jan – mars) 19,30 35,26 øre/kWh
Energiledd (april – des) 19,30 43,39 øre/kWh
Tariff for ikke fjernavleste målere
Husholdning 1 500 1 875 kr/år
Hytter 1 500 1 875 kr/år
Offentlige avgifter
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 11,14 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 19,26 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,683 øre/kWh
Avgift til Energifondet – privatkunde 1,00 1,25 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800,00 1 000,00 kr/år
Merverdiavgift 25% 25%

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf her

Nettleiepriser for kunder med årsforbruk over 100 000 kWh

Når det gjelder prioritert tilknytning er det forventet årsforbruk som er avgjørende for hvilken tariff kunden blir lagt på. Kunder med forventet årsforbruk fra 120 000 kWh og oppover blir lagt på tariff for “Forbruk over 100 000 kWh/år”. Kunder med forbruk over 100 000 kWh blir gjennomgått årlig. Man vil bli flyttet til kapasitetsbasert nettleie dersom man benytter under 100 000 kWh i løpet av 1 år. Vi beregner året fra 1. nov.

Er det behov for endringer utenom dette vil tariffendringer bli gjort fra nærmeste avregningsmåned.

Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør kr. 800 pr år for næringskunder, og faktureres sammen med fastbeløpet. Tidligere var denne avgiften inkludert med en pris pr kWh, dette gjelder fortsatt for husholdningskunder.

Kunder med årsforbruk over 100.000 kWh og høyspentkunder får effektavregnet nettleie. Avregning av effekt skjer ved at den høyeste effektbelastningen (timemålt) i løpet av en måned ganges med en effektpris pr kilowatt (kW).

Det er det høyeste forbruket målt på en time på virkedager i tidsrommet mellom kl. 07:00 – 20:00 som blir avregnet. (Virkedager = mandag – fredag, samt ikke-bevegelige helligdager.)

Effekt blir avregnet hele året, men med ulik pris vinter og sommer. Vinterhalvåret regnes fra oktober til og med mars.

NB! Prisene som nedenfor er angitt pr år, faktureres eksakt i forhold til antall dager i aktuell avregnings-periode. For eksempel blir andel fastledd eks.mva. i januar (31 dager) beregnet slik: 5 800 kr./365 x 31 = 492,60 kr. Se eksempel på utregning på faktura her.

Der ikke annet er angitt, er prisene nedenfor oppgitt eks. mva.

PRIORITERT TILKNYTNING FORBRUK OVER 100 000 KWH/ÅR

Forbruk over 100 000 kWh/år Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 6,90 4,80 øre/kWh
Effektledd vinter (okt – mars) 840
70
720
60
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Effektledd sommer (apr – sept) 144
12
84
7
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

FLEKSIBELT FORBRUK

Effekt blir ikke beregnet i sommerhalvåret

Fleksibelt forbruk Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastledd 5 000 5 000 kr/år
Energiledd 6,90 4,80 øre/kWh
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, januar 65 65 kr/kW/mnd
Effektledd pr mnd kl. 8 – 12, feb og des 0 0 kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling)
Effektledd vinter (okt – mars) 54
4,50
48
4,00
kr/kW/år
kr/kW/mnd
Momentan (fjernutkobling), inntil 2 timers utkoblingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 792
66
672
56
kr/kW/år
kr/kW/mnd
2-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 264
22
228
19
kr/kW/år
kr/kW/mnd
12-timers varslingstid
Effektledd vinter (okt – mars) 528
44
444
37
kr/kW/år
kr/kW/mnd
 Offentlige avgifter Eks.mva Eks.mva
Forbruksavgift (jan – mars) 8,91 8,91 øre/kWh
Forbruksavgift (april – des) 15,41 15,41 øre/kWh
Forbruksavgift redusert sats 0,546 0,546 øre/kWh
Avgift til Energifondet – næring 800 800 kr/år

 

INNMATING

Innmating: Lavspent Høyspent
Eks.mva Eks.mva
Fastbeløp kr/år
Innmatingsavgift 1,43 1,43 øre/kWh
Energiledd vinter dag -1,60 -1,60 øre/kWh
Energiledd vinter natt/helg -1,50 -1,50 øre/kWh
Energiledd sommer -1,50 -1,50 øre/kWh

 

Last ned fullstendig prisliste på pdf her

Gebyrer og avgifter

Glitre Energi Nett tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter. Glitre Energi Nett følger statens satser for gebyrer og prisene kan derfor endres i løpet av året. Det samme gjelder de offentlige avgiftene.

Gebyr Eks.mva. Inkl.mva.
Purregebyr 35 kr 35 kr
Gebyr for deaktivering av elmåler-kommunikasjonsmodul 1 120 kr 1 400 kr
Fremmøtegebyr 560 kr 700 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, dag 08:00-14:30 1 600 kr 2 000 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, kveld 14:30-22:00 2 400 kr 3 000 kr
Åpning av anlegg med relè for fjernstenging 960 kr 1 200 kr
Åpning av anlegg pga manglende kunde 480 kr 600 kr
Offentlige avgifter
Forbruksavgift (jan – mars)
Forbruksavgift (april – des)
Forbruksavgift redusert sats
8,91 øre/kWh
15,41 øre/kWh
0,546 øre/kWh
11,14 øre/kWh
19,26 øre/kWh
0,683 øre/kWh
 Avgift til Energifondet:
– Husholdning
– Næring
1,00 øre/kWh
800 kr/år
1,25 øre/kWh
1 000 kr/år
 Merverdiavgift 25 % 25 %
Målerkontroll
Kontroll av måler 2 400 kr 3 000 kr
 Ekstra tjenester
 Reskontrooversikt (*) 40 kr 40 kr
 Kopi av faktura (*) 40 kr 40 kr
Betalingsutsettelse (**) 50 kr 50 kr

( * ) Tjenesten er gratis via Min side
( ** ) Tjenesten er gratis via Min side (rente påløper, rentesats er lik som forsinkelsesrente)

Tariff for kunder med ikke-fjernavlest strømmåler er satt i forskrift til 1 875 kr. i året.

Olje- og energidepartementet (OED) vedtok i januar endringer som omhandler tariffen for alle kunder uten aktiv kommunikasjonsmodul på strømmåler.

Fra og med 01.02.21 er den årlige tariffen satt til 1 875 kr og fordeles på en 12 måneders periode på faktura.


Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1 500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.


Glitre Energi Nett er fortsatt pliktige til å levere en høy kvalitet på målerverdier til Elhub. Vi vil utføre kontrollavlesning dersom vi mener det er en nødvendighet, og det vil følgelig ikke medføre en merkostnad for deg som kunde.

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Glitre Energi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

Reglene for forbruksavgift i korte trekk:

  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se  tabell ovenfor for avgiftssats
  • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her
  • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen
  • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift
  • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene
  • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak
  • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig
jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Glitre Energi vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

 

Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du her.

Historiske nettleiepriser

Her kan du åpne og laste ned prislistene i pdf 3 år tilbake i tid. 

2021

I 2021 hadde vi prisendring to ganger i løpet av året.
Vi endret priser 1. april og 1. oktober.

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2021

Nettleiepriser fra 1. april 2021

Nettleiepriser fra 1. oktober 2021

 

Prisliste for forbruk over 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2021

Nettleiepriser fra 1. april 2021

Nettleiepriser fra 1. oktober 2021

 

2020

I 2020 hadde vi ingen prisendring i løpet av året.

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2020

 

Prisliste for forbruk over 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2020

 

2019

I 2019 hadde vi ingen prisendringer i løpet av året. 

Prisliste for forbruk under 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2019

 

Prisliste for forbruk over 100 000 kWh/år

Nettleiepriser fra 1. januar 2019

Tenkende dame ved PC

 

Hva er på nettleiefakturaen din?

Du lurer kanskje på hva nettleiefakturaen din inneholder, og hvorfor du plutselig får den sendt til deg etter du byttet til en annen strømleverandør?