Linjerydding og trefelling

Vi har engasjert kvalifiserte entreprenører som foretar linjerydding/kvisting og trefelling i sine områder, og kan være til bistand dersom du ikke har mulighet/føler deg komfortabel med å gjøre dette selv på egen eiendom.

Har eiendommen din kryssende strømnett?

Planlegg godt og tenk fremover

Det er grunneiers ansvar å holde master, ledninger og andre anlegg fri for busker, trær og hekker. Ønsker du planter og trær som med tiden vil vokse seg store (større enn ca. 2,5m) på eiendommen din, anbefaler vi deg å plassere de slik at de ikke kommer i konflikt med strømnettet. 

Plantes det under våre linjer og vegetasjonen ikke holdes lav nok, kan utførende entreprenør beskjære plantene dine. Dette vil nok gjøres kraftigere enn om du selv beskjærer jevnlig hvert år. Har du spesielle trær/busker/hekker det må tas spesielle hensyn til, ta kontakt med utførende entreprenør og bli enige om utførelsen. Har entreprenør beskåret dine planter/trær så er det ditt ansvar å holde dette vedlike. 

Oppsynsmann smiler med armene i kryss

Trefelling

Du kan selv felle trær inne på egen eiendom, men husk at du er da ansvarlig for både din egen sikkerhet og for at det gjøres på en måte som ikke skader ledninger og annet. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skade på våre anlegg.  

  

Ved felling/kvisting nær våre høyspentlinjer må Glitre Energi Nett alltid kontaktes på forhånd.

Bestilling av trefelling

Dersom du ønsker hjelp til trefelling nær våre linjer eller anlegg kan du sjekke med firmaer som vi har godkjent for slike oppdrag. 

Trær som felles etter grunneiers ønske, faktureres etter avtale med utførende entreprenør. Trefellingen blir et anliggende mellom kunden og utførende entreprenør. Kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, kan bestille trefelling. Vedkommende må være til stede ved trefellingen. 

Glitre Energi Nett tar ikke ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og utførende entreprenør. 

Innleide firmaer – Områder og kontaktpersoner

Drammen – Lier

Norsk Skogrydding
v/Ola Kristian Dille
Tlf.: 92 60 65 20
E-post: ola.kristian.dille@norskskogrydding.no

TK Skog
v/Kristen Aaby
Tlf.: 90 76 89 55
E-post: kri-aaby@online.no

Skogkraft
v/Robert Østreng
Tlf.: 99 45 69 62
E-post: robert@skogkraft.no

Kongsberg

Altiskog AS
v/Fredrik Pedersen
Tlf.: 94 80 55 37
E-post: fredrik@altiskog.no

Norsk Skogrydding
v/Ola Kristian Dille
Tlf.: 92 60 65 20
E-post: ola.kristian.dille@norskskogrydding.no

TK Skog
v/Kristen Aaby
Tlf.: 90 76 89 55
E-post: kri-aaby@online.no

Hadeland

Brandbu og Tingelstad Almenning
v/ Kasper Andresen
Tlf.: 91 81 79 09
E-post: kasper@b-t-a.no

Norsk Skogrydding
v/Ola Aamodt
Tlf.: 48 00 41 73
E-post: ola.aamodt@norskskogrydding.no

TK Skog
v/Kristen Aaby
Tlf.: 90 76 89 55
E-post: kri-aaby@online.no

Strømnett i natur

Linjerydding

For å ivareta en stabil og sikkerhetsmessig god strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon (trær, busker og hekker) ved strømnettet vårt.

Vi har engasjert kvalifiserte entreprenører som foretar linjerydding/kvisting og trefelling i sine områder. 

Lavspenningsnettet

Ved rydding/kvisting rundt lavspentnettet har vi hjemmel gjennom «Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» som gir oss (utførende entreprenør) nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av våre anlegg.  

Hva må ryddes bort og hvor mye må beskjæres? 
I lavspenningsnettet, også den delen av nettet som fører inn til huset ditt, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende ledninger. Her har vi ikke etablert ryddebelte, men kvister ut til minst 1 meters avstand for å sikre de kommende vekstsesongene. Ved uisolerte ledninger er det også et krav om at det skal være 2,5m klatrefri sone nederst eller grenfri sone 2m under nærmeste leder på trær som står 1m eller nærmere. 

Det er grunneier som eier kvist, greiner og virke. Dette legges derfor rutinemessig igjen på eiendommen. Ønsker du at det skal fjernes, tar du direkte kontakt med utførende entreprenør og avtaler nærmere. Faktureres deg direkte fra utførende. 

Høyspenningsnettet

Når området rundt høyspenningsnettet ryddes, har vi hjemmel gjennom avtalegrunnlag med de respektive eiendommer eller skjønn fra byggingen av linjen. Avtalen eller skjønnet angir bredden på ryddebeltet.  

Hvordan vi rydder og hvor mye vi må fjerne avhenger av spenningsnivå. I høyspenningsnettet stiller «Forskrift om elektriske forsyningsanlegg» krav om at det til enhver tid skal være minimum tre meters avstand mellom strømførende ledninger og vegetasjon. For å ta hensyn til kommende vekstsesong og redusere faren for trefall har vi på berørte eiendommer avtalefestet et ryddebelte som kan ryddes for vegetasjon.  

Regionalnettet (spenning >33kV)

Glitre Energi Nett drifter også regionalnett, som omfatter anlegg i hele Buskerudregionen med mer, les mer her. Dette er linjer som har høyere spenning enn høyspent fordelingsnett (11 og 22kV), og avtale eller skjønn angir også her bredden på ryddebeltet. Dette kan variere fra hvor på linjen det er, og hvilken linje det gjelder. Når vi foretar linjerydding vil grunneier få beskjed.

Ryddingen vil omfatte hele strekningen og i angitt bredde for den enkelte linje.
Det blir ryddet tilnærmet helt rent. I utmark vil kun sent voksende trær som einer etc. bli satt igjen. Prydbusker og frukttrær plikter grunneier selv til enhver tid å holde under 4 meter høyde. Andre vekster som f.eks juletrær er tillatt, men da etter avtale med netteier. Topping blir kun foretatt dersom grunneier selv avtaler dette med entreprenør og selv bekoster dette. Felt virke er grunneiers eiendom og blir ikke fjernet.