Ansvar

Hvem som har ansvar for hva dersom en skade på strømnettet vårt skjer finner du her.

Hvem har ansvar dersom uhellet er ute?

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnadene som følger av et strømbrudd. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser. 

  • Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar ved langvarige avbrudd i strømforsyningen. 
  • Ansvaret er knyttet til et oppgjør for såkalt ikke-levert energi. 
  • Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden. 

Glitre Energi Nett vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde. Her vil den som har forårsaket skaden, bli stilt økonomisk ansvarlig for både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med avbruddskostnader Glitre Energi Nett blir belastet med. 

Kort om regelverket

  • Ordningen som regulerer nettselskapenes ansvar for avbrudd omtales som KILE-ordningen. KILE står for “Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi”. 
  • Ved langvarig avbrudd i strømforsyningen vil KILE-ordningen bety en reduksjon i nettselskapenes nettleieinntekter. 
  • KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. 

Fordelingen av avbruddskostnaden til deg som kunde

  • KILE-ordningen er slik at nettselskapene ved langvarige avbrudd i strømforsyningen, må tilbakebetale avbruddskostnaden til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene. 
  • Prisen settes ned likt for alle kunder. 
  • Ordningen omfatter individuelle tilbakebetalinger til hver enkelt kunde som blir berørt av svært langvarige avbrudd (over 12 timer). 

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene. 

Det betyr at avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling får økonomiske konsekvenser utover bare det å erstatte det som faktisk blir ødelagt. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, vil Glitre Energi Nett reise økonomisk krav overfor skadevolder, både for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer på kabler for de høyeste spenninger, som også er de som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli svært høyt. 

For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.