Slik setter vi prisen på nettleie

 

Nettleie er den delen av strømregningen du betaler for å få strømmen du bruker, fraktet hjem til deg. Nettleien er med på å dekke driften, vedlikehold og utbygging av strømnettet i det geografiske området du bor i. Oppstår det et strømbrudd, og vi sender ut mannskap for å rette opp i feilen, er den jobben vi gjør da allerede innbakt i nettleien du betaler månedlig.

Hva består egentlig nettleie av? 

Nettleie består av tre deler; et kapasitetsledd, et energiledd og offentlige avgifter

Kapasitetsledd er et beløp som baserer seg på gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene dine i løpet av en måned. En døgnmaks er den timen i løpet av et døgn du har brukt mest strøm samtidig. Det er viktig å påpeke at de tre døgnmaksene kan ikke oppstå innenfor samme døgn i måneden. De er fordelt ut på tre forskjellige døgn i måneden.  Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd.

Energiledd beregnes fortsatt ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Energileddet vil være redusert mellom kl. 22-06. Har du elbil anbefaler vi å starte ladingen kl 22, men vi fraråder å sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskinen på natten – dette har med brannsikkerhet å gjøre. 

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (mva), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet (Enovaavgift), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. 

Strengt regulert

Alle nettselskap i Norge er strengt regulert av myndighetene. Reguleringsmyndighetene for energi (RME) regulerer nettselskapene slik at strømmen overføres til riktig leveringskvalitet og pris. I tillegg ser de til at strømnettet utnyttes på en sikker og bærekraftig måte.

Nettselskapene setter prisen på nettleien selv, men innenfor inntekstrammene som er satt av RME. Inntekstrammen baserer seg på dels på bakgrunn av historiske kostnader i selskapet, og dels på bakgrunn av en kostnadsnorm som fastsettes av RME. Normen skal sikre at selskapene driver effektivt. Den settes ved hjelp av sammenlignende analyser som sammenligner selskapenes ressursbruk opp mot oppgaven de utfører.

Er nettselskapets inntekter høyere enn angitt i inntektsrammen, skal pengene tilbakeføres kundene i form av redusert nettleie i de kommende år. Blir nettselskapets inntekt lavere enn bestemt av RME, kan de manglende inntektene hentes inn fra kundene i form av økt nettleie de kommende år.

Som nettselskap er vi også pålagt å dekke kostnadene for nettap. Nettap er den strømmen som blir borte på veien når den fraktes fra et sted til et annet. Normalt forsvinner rundt 10 prosent av strømmen – dette er fysiske lover. Nettapet må kjøpes inn til markedspris for strøm, altså spotprisen som er satt av NordPool.