Gebyrer og avgifter

Her finner du alle nåværende gebyrer og avgifter.

Glitre Energi Nett tar betalt for noen av de variable oppgavene vi utfører i forbindelse med et kundeforhold. I tillegg pålegger staten nettselskapene å kreve inn ulike avgifter. Glitre Energi Nett følger statens satser for gebyrer og prisene kan derfor endres i løpet av året. Det samme gjelder de offentlige avgiftene.

Gebyr Eks.mva. Inkl.mva.
Purregebyr 35 kr 35 kr
Gebyr for deaktivering av elmåler-kommunikasjonsmodul 1 120 kr 1 400 kr
Fremmøtegebyr 560 kr 700 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, dag 08:00-14:30 1 600 kr 2 000 kr
Åpningsgebyr m/fremmøte, kveld 14:30-22:00 2 400 kr 3 000 kr
Åpning av anlegg med relè for fjernstenging 960 kr 1 200 kr
Åpning av anlegg pga manglende kunde 480 kr 600 kr
Offentlige avgifter
Forbruksavgift (jan – mars)
Forbruksavgift (april – des)
Forbruksavgift redusert sats
9,16 øre/kWh
15,84 øre/kWh
0,546 øre/kWh
11,45 øre/kWh
19,80 øre/kWh
0,682 øre/kWh
 Avgift til Energifondet:
– Husholdning
– Næring
1,00 øre/kWh
800 kr/år
1,25 øre/kWh
1 000 kr/år
 Merverdiavgift 25 % 25 %
Målerkontroll
Kontroll av måler 2 400 kr 3 000 kr
 Ekstra tjenester
 Reskontrooversikt (*) 40 kr 40 kr
 Kopi av faktura (*) 40 kr 40 kr
Betalingsutsettelse (**) 50 kr 50 kr
Energikartlegging (*) 600 kr per påbegynte time 750 kr per påbegynte time

( * ) Tjenesten er gratis via Min side
( ** ) Tjenesten er gratis via Min side (rente påløper, rentesats er lik som forsinkelsesrente)

 

Forbruksavgift for elektrisk kraft

Glitre Energi Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

Reglene for forbruksavgift i korte trekk:

  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se  tabell ovenfor for avgiftssats
  • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her
  • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen
  • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift
  • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene
  • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak
  • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig
jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Glitre Energi vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

 

Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du her.