Konsesjon til to kraftledninger på Kongsberg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Glitre Energi Nett konsesjon til å bygge to nye kraftledninger inn til Kongsberg sentrum. Ledningene er nødvendig for å opprettholde og styrke strømforsyningen på Kongsberg. 

De eksisterende ledningene inn til Kongsberg sentrum er gamle og har for dårlig kapasitet. For å sikre strømforsyningen til eksisterende og nye kunder er det derfor nødvendig med en oppgradering av nettet.

Sør for Kongsberg sentrum har Glitre Energi Nett fått konsesjon til å bygge en 132 kV kraftledning mellom Gomsrud transformatorstasjon og Skollenborg transformatorstasjon. Den vil være om lag 4,4 kilometer lang, og skal gå i samme trasé i dag. Eksisterende ledning skal rives og erstattes av ny 

Nord for Kongsberg sentrum har Glitre Energi Nett fått konsesjon til å bygge en ny 132 kV kraftledning, på 5,7 km. Den skal gå frå Bevergrenda til Stengelsrud transformatorstasjon og videre til Glabak transformatorstasjon. Mellom Bevergrenda og Stengelsrud skal ledningen følge same trasé som dagens ledning. Videre vil den nye ledningen gå på vestsida av Numedalslågen mellom Stengelsrud og nedlagde Skavangerflyplass. Fra flyplassen til Glabak skal ledningen gå i same trasé som dagens ledning, men med ei sideforskyving i området ved Skavangerveien. Den eksisterende kraftledningen mellom Stengelsrud og Glabak skal rives.  

NVE har også gitt Glitre Energi Nett ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av de nye ledningene. 

Vilkår for utbygging 

Glitre Energi Nett skal utarbeide miljø-, transport- og anleggsplaner før arbeida kan starte. NVE har satt vilkår for utbygginga som skal redusere de negative virkningen for innbyggere og natur. 

Det er blant annet satt vilkår om avgrensa skogrydding for begge ledningene, i tillegg er mastetype tilpasset de ulike strekningene. NVE har også satt vilkår om merking av linjene for å gjøre dem synligere for fugl i området der lednignene går nær eller krysser Numedalslågen.

Mer informasjon og sakens dokumenter finnes på NVEs hjemmesider: 

Mer info om 132 kV Gomsrud – Skollenborg finner du her

Mer info om 132 kV Bevergrenda – Strengelsrud – Glabak finner du her.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side og spørsmål om nettleiefaktura