Gjenstående målerbytter og stengeprosess

Glitre Energi Nett har startet stengeprosess der vi ikke har fått byttet strømmålerne til nye automatiske AMS-målere.

Pålagt å bytte alle strømmålere

Alle landets nettselskaper ble pålagt å bytte ut strømmåleren hos alle kunder til ny AMS-måler innen utgangen av 2018. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har åpnet for unntak for kunder som har erklæring fra lege eller psykolog. Hos disse blir det byttet til AMS-måler uten kommunikasjonsmodul. Vi har ingen hjemmel til å gi unntak utover det NVE har bestemt.

 

I underkant av 170 kunder uten målerbytte

Vi har nå montert AMS-målere hos så godt som alle kunder i vårt forsyningsområde – mer enn 95 000 kunder. Det er identifisert i underkant av 170 kunder som enten nekter oss å bytte måleren, eller at vi ikke har kommet i kontakt med dem. En del av disse kunder har fått innvilget gyldig fritak for AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul gjennom erklæring fra lege eller psykolog, men en slik legeerklæring gir ikke fritak fra å installere hele måleren. Vi må fortsatt bytte alle målerne, men i stedet installerer vi måleren uten kommunikasjonsmodul. Vi har gjentatte ganger gjennom flere år forsøkt å komme i kontakt med disse kundene uten å lykkes.

Vi derfor startet en prosess med «Installasjon av ny strømmåler – siste varsel før frakobling av anlegg» hos kundene det gjelder.

Våre kunder informeres direkte om prosessen i forkant.

 

Gode rutiner

Glitre Energi Nett har gode rutiner for varsling før strømmen stenges. I oktober 2020 startet vi prosessen med å sende ut skriftlige brev om manglende bytte av strømmåler og hvilke konsekvenser det ville ha. I november sendte vi ut et nytt brev om varsel av stenging, men selve stengeprosessen ble utsatt på grunn av pandemien vi befinner oss i. I mai 2021 gjenopptok vi prosessen og sendte ut et påminnelsesbrev om at vi stenger strømmen dersom målerbytte ikke er foretatt. 16 dager før satt stengedato sendes det ut et rekommandert brev til kunder med satt stengedato og hvordan de fortsatt kan kontakte oss for å få byttet strømmåleren denne dagen i stedet for å få strømmen stengt. Tre dager før stenging sendes en SMS. Enda en SMS sendes en dag før stengedato. Etter stengning er foretatt får kunden en SMS om at anlegget er stengt og at målerbytte er det som skal til for å få strømmen påsatt.

Under noen omstendigheter stenger vi ikke strømmen, det kan for eksempel være hvis det er kaldere enn minus 5 grader, hvis det er spedbarn på adressen, eller om det kan være fare for liv og helse.

 

Måleutstyr må godkjennes av nettselskapet

Det har aldri vært slik at kundene selv kan bestemme målertype. I Glitre Energi Nett sin standard nettleieavtale heter det i § 5-1 om installasjon og drift av måleutstyr:

«Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for at godkjent måleutstyr installeres, samt drift og kontroll av dette, jf. lov om måleenheter, måling mm (LOV2007-01-26-4). Nettselskapet kan for egen regning bytte måleutstyret ved behov. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.

Dersom Kunden ønsker installert eget måleutstyr i tillegg, må Kunden selv anskaffe og bekoste det. Plasseringen av utstyret må være på Kundens eget anlegg.»

Glitre Energi Nett bytter et betydelig antall målere per år.

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.

Siste nytt

Gå til nyhetsarkiv
Kontakt Lukk
Hei og velkommen til oss!
31 00 42 30
Åpningstider kundesenter og chat:
Mandag - fredag kl. 09:00 - 14:00
Kontakt oss
Spørsmål og svar

Skriv til oss på chat om HAN-port, innlogging på Min Side og spørsmål om nettleiefaktura