Publisert: Tirsdag, 15. November - 2016 |  

Fornyet konsesjon

Glitre Energi Nett AS har fått fornyet konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for videre drift av kraftledninger og transformatorstasjoner i Drammen, Nedre Eiker og Modum kommuner.

 

Alle de elektriske anleggene det er søkt konsesjon om er allerede i drift og må videreføres for å sikre god og stabil kraftforsyning i området.

 

Konsesjonene som gir anledning til fortsatt drift er gitt for 30 år av gangen, bortsett fra 50 kV kraftledningene Gravfoss – Lie og Kaggefoss – Lie i Modum kommune, hvor det er gitt konsesjon for 20 år, i tråd med innspill fra berørte kommuner.

 

Glitre Energi Nett AS har også fått utvidet områdekonsesjon for 9 transformatorstasjoner i Drammen sentrum. Den utvidede konsesjonen gir tillatelse til å bygge og drive nye kabelanlegg opptil 132 kV nominell spenning, og nødvendige endringer i eksisterende transformatorstasjoner innenfor det arealet utvidelsen gjelder for.

 

Avgjørelsen fra NVE kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE på deres sentrale e-postadresse nve@nve.no.

 

Her kan du lese hele konsesjonen fra NVE.

 

Kontaktperson: Trond Eriksen, Glitre Energi Nett.

Trond.eriksen@glitreenergi.no