HMS, kvalitet, etikk og miljø

Som energikonsern har Glitre Energi et ansvar for samfunnsmessige konsekvenser med hensyn til miljøpåvirkning, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold i henhold til internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN. Ansvaret gjelder for hele verdikjeden og inkluderer også våre leverandører. Dersom leverandøren har dokumentert sine systemer for HMS, kvalitet og miljø i Sellihca, vil det ikke være nødvendig å vedlegge denne type dokumentasjon, med mindre det blir spesifikt stilt krav om dette i tilbudsforespørselen.

HMS

Tilbyder som ønsker å bli kvalifisert, skal dokumentere sitt system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i egen organisasjon og for sine underleverandører. På forespørsel om å bli kvalifisert, skal det vedlegges en skriftlig egenerklæring undertegnet av administrerende direktør om at bedriften har etablert et formelt system for å ivareta HMS. Som et minimum skal systemet oppfylle nasjonal lovgivning.

 

Tilbyder er pålagt å sette seg inn i oppdragsgivers kvalitetssystem/HMS-instrukser/rapporterings-rutiner og på forespørsel kunne oversende planer og rapporter om hendelser som er relevante.

 

Tilbyder skal instruere sine ansatte om å gjennomføre sikkerhetsmessig tilstandsvurdering på arbeidsstedet før arbeid starter (mulige råtemaster, svakheter i anleggskonstruksjoner, svekket bruddstyrke i liner og skjøter osv.), og velge arbeidsmetode ut fra denne vurderingen. For den enkelte jobb skal det gjennomføres Sikker-Jobb-Analyse (SJA).

 

Oppdragsgiver har rett til å be om innsyn i KS-systemet ved behov. Rutiner i virksomheten skal være i samsvar med gjeldene lov og forskrifter.

Etikk

Glitre Energi stiller høye etiske krav til egen organisasjon og til sine samarbeidspartnere. Alle ansatte skal være kjent med gjeldende etiske retningslinjene, og våre samarbeidspartnere skal lese og akseptere etiske retningslinjer for leverandører. Brudd på de etiske retningslinjene og andre samfunnsmessige etikkrav i leverandørens verdikjede, vil bli håndhevet på en slik måte at leverandøren vil bli utestengt fra fremtidige leveranser eller det vil bli satt krav om øyeblikkelig utbedring og dokumenterbare tiltak.

 

  • Les våre etiske retningslinjer her (PDF)

Miljø

Glitre Energi har en aktiv miljøprofil og stiller strenge krav til sine samarbeidspartnere. I alle anskaffelser – med mindre dette er åpenbart irrelevant – skal det stilles krav til miljø eller klimapåvirkning gjennom konkrete krav eller dokumentasjon på at leverandøren arbeider aktivt med miljøforbedrede tiltak.

 

Glitre Energi skal som minimumskrav stille krav til sine leverandører eller samarbeidspartnere om å:

  • kunne dokumentere sitt miljøengasjement
  • bidra til lav forurensning av indre og ytre miljø ved resirkulering gjennom etablerte returordninger og omfattende kildesortering
  • påvirke sine underleverandører / produsenter til å etterleve tilsvarende miljømessige mål
  • ha fokus på alternative miljøbesparende energikilder for å minimere global miljøbelastning

 

Leverandører som er miljøsertifiserte gjennom godkjente sertifiseringsordninger (ISO 14001, EMAS, NEMKO, etc) skal dokumentere dette gjennom et bevis for sertifisering. For øvrige ordninger skal systemet kunne framlegges på oppfordring fra Glitre Energi.