Bygge og grave

Ved planer om større utbygginger er det fordel for både utbygger og Glitre Energi Nett at dette innrapporteres til Glitre Energi Nett, så tidlig som mulig. Dette kan ha sammenheng med koordinering med andre prosjekter, tid til planlegging og prosjektering, samt innkjøp og leveringstid på utstyr. Dette kan du lese mer om under Hvordan gå frem ved prosjekt.

Skal du bygge og må koble deg til strømnettet? Da trenger du å vite mer om:

Glitre Energi Netts anbefalinger ved bygging/ombygging – For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør. Installatøren tar seg av all kontakt med nettselskapet. Se mer under bygging/ombygging.

Anleggsbidrag – er et engangsbeløp som nettselskapet skal kreve inn fra en kunde/utbygger for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til strømnettet. Anleggsbidrag skal også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som medfører investeringer i nettet for nettselskapet. Glitre Energi Nett er opptatt av likebehandling av kunder, og fastsetter anleggsbidrag ut fra Håndbok for anleggsbidrag og gjeldende forskrifter.

Byggestrøm – er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. Se mer under punktet byggestrøm.

Skal du grave? Les mer på gravemelding.no.

Ansvar

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skade på strømkabler, kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de kostnadene som følger av et strømbrudd. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

 • Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar ved langvarige avbrudd i strømforsyningen.
 • Ansvaret er knyttet til et oppgjør for såkalt ikke-levert energi.
 • Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden.

Glitre Energi Nett vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde. Her vil den som har forårsaket skaden, bli stilt økonomisk ansvarlig for både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med avbruddskostnader Glitre Energi Nett blir belastet med.

Kort om regelverket

 • Ordningen som regulerer nettselskapenes ansvar for avbrudd omtales som KILE-ordningen. KILE står for “Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi”.
 • Ved langvarig avbrudd i strømforsyningen vil KILE-ordningen bety en reduksjon i nettselskapenes nettleieinntekter.
 • KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Fordelingen av avbruddskostnaden til kundene

 • KILE-ordningen er slik at nettselskapene ved langvarige avbrudd i strømforsyningen, må tilbakebetale avbruddskostnaden til alle kunder gjennom en generell reduksjon i kostnadsgrunnlaget for nettleietariffene.
 • Prisen settes ned likt for alle kunder.
 • Ordningen omfatter individuelle tilbakebetalinger til hver enkelt kunde som blir berørt av svært langvarige avbrudd (over 12 timer).

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, trefelling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Det betyr at avbrudd i strømforsyningen som følge av en uaktsom handling får økonomiske konsekvenser utover bare det å erstatte det som faktisk blir ødelagt. Ved skader som medfører avbrudd i strømforsyningen, vil Glitre Energi Nett reise økonomisk krav overfor skadevolder, både for KILE-kostnadene og reparasjonskostnadene. Dersom skaden skjer på kabler for de høyeste spenninger, som også er de som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli svært høyt.  For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.

Gravemelding

Å grave over strømførende kabler og ledninger er både farlig, kostbart og unødvendig!

 • Alle kabler og ledninger hos Glitre Energi Nett er tegnet inn på kart.
 • Sjekk kart før du starter.
 • Alle skal melde om graving som skal utføres og som kan berøre vårt nett.
 • Skjer det skader på våre anlegg, uten gravemelding eller gjennom uaktsomhet, vil du bli holdt ansvarlig for skader og eventuelle avbruddskostnader (KILE).
 • Dersom skaden skjer på høyspentkabler, som er de kablene som overfører mest energi, kan skadebeløpet bli svært høyt. For å illustrere dette: Dersom Drammen ligger mørklagt i en time, tilsvarer dette en avbruddskostnad på ca. fem millioner kroner.

Mer nyttige informasjon får du på gravemelding.no.

Byggestrøm

Byggestrøm er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer.

I kommunene Drammen, Nedre Eiker, Kongsberg, Lier, Lunner, Jevnaker og Gran er det våre entreprenører som tilbyr denne tjenesten. De leier ut byggestrøm med en maks størrelse på 63A-230V og 40A-400V.

Ved behov for størrelse over dette, henvises det til en autorisert installatør i området.

Kostnader for leie, og montering/demontering av byggestrømskasse vil bli fakturert av den aktuelle entreprenøren.
Nettleie faktureres av Glitre Energi Nett AS

Prisinformasjon:

Ta kontakt med våre entreprenører for tilbud.

Nettpartner AS avd. Buskerud
Kommunene: Lier, Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg

v/ Bård Lagerqvist Hansen
Tlf.: 48 11 70 55
Epost

v/ Hilde Siewers
Tlf.: 94 89 24 24
Epost
Bestill byggestrøm her.

Nettpartner AS avd. Hadeland
Kommunene: Lunner, Jevnaker og Gran
v/ Nils Roar Brenna
Tlf.: 90 66 21 31
Epost
Bestill byggestrøm her.

Nettservice Drammen AS
v/ Kurt Nilsen
Tlf.: 99 26 98 68
Epost
Bestill byggestrøm her.

Nettservice Hadeland AS
v/ Knut Skollerud
Tlf.: 99 55 93 03
Epost
Bestill byggestrøm her.

OneCo
v/ Per Ove Nilsen
Tlf.: 48 21 11 30
Epost
Bestill byggestrøm her.

Har du byggestrømkasse i dag? Vi legger nå om rutinene. Les mer om dette her.

Bygging/ombygging

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør. Installatøren tar seg av all kontakt med nettselskapet. Her kan du lese mer om Glitre Energi Netts tekniske retningslinjer.

Nye anlegg

 • Det må vanligvis legges en ny kabel til nye boliger.
 • Glitre Energi Nett kobler til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de få tilfellene det er nødvendig.
 • Kostnadene med arbeidet blir belastet kunden gjennom anleggsbidrag.
 • Før arbeidet utføres vil kunden motta informasjon fra Glitre Energi om anleggsbidrag og praktiske forhold ved graving.

Endringer i eksisterende anlegg

 • Ved økning av effektuttak hos kunde må nettselskapet vurdere om nettet må forsterkes.
 • Ved nytilknytninger vil kunden få informasjon hvis arbeidet som skal utføres medfører anleggsbidrag.
 • Ved endringer som ikke krever annet arbeid fra nettselskapet enn fjerning eller remontering av måler, vil det ikke bli beregnet anleggsbidrag.