Bygge og grave

Ved planer om større utbygginger er det fordel for både utbygger og Glitre Energi Nett at dette innrapporteres til Glitre Energi Nett, så tidlig som mulig. Dette kan ha sammenheng med koordinering med andre prosjekter, tid til planlegging og prosjektering, samt innkjøp og leveringstid på utstyr. Dette kan du lese mer om under Hvordan gå frem ved prosjekt.

 

En del gjeldende dokumenter er under revidering, og har fortsatt EB Netts navn og logo i dokumentet. Dokumentene vil bli oppdatert på nettsiden fortløpende.

 

 

Skal du bygge og må koble deg til strømnettet? Da trenger du å vite mer om:

 

Glitre Energi Netts anbefalinger ved bygging/ombygging – For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør. Installatøren tar seg av all kontakt med nettselskapet. Se mer under bygging/ombygging.

 

Anleggsbidrag – er et engangsbeløp som nettselskapet kan kreve inn fra en kunde/utbygger for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til strømnettet. Anleggsbidrag kan også kreves dersom en kunde/utbygger har et økt effektbehov som medfører investeringer i nettet for nettselskapet. Glitre Energi Nett er opptatt av likebehandling av kunder, og fastsetter anleggsbidrag ut fra Håndbok for anleggsbidrag og gjeldende forskrifter.

 

Bunnfradrag – Glitre Energi Nett har besluttet å fjerne bunnfradraget ved beregning av anleggsbidrag. Bakgrunnen er at gjeldende praksis gir insentiver til lite rasjonelle løsninger for enkelte typer installasjoner, spesielt i blokker og andre boligkomplekser med flere installasjoner tilknyttet strømnettet via en felles stikkledning. Endringen skjer med virkning fra 01.01.16.

 

Byggestrøm – er en fellesbetegnelse for midlertidig uttak av strøm i et begrenset tidsrom, f.eks. bygge- og anleggsplasser, juletrebelysning og utearrangementer. Se mer under punktet byggestrøm.

 

Skal du grave? Les mer på gravemelding.no.