DLE

Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene. DLEs oppgave er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

 

Det lokale eltilsynet (DLE) er en del av nettselskapene. DLEs oppgave er å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

De fleste nettselskaper og lokale e-verk er med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale elektrisitetstilsyn er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn, inkludert markedskontroll av elektriske produkter, under DSBs kontroll.

Oppgaver for DLE

Sentrale oppgaver for DLE i arbeidet med forbedring av elsikkerheten er:

  • Gi råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, og informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm
  • Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i private boliger i henhold til oppsatte årsplaner
  • Informere barn og unge om viktigheten av elsikkerhet gjennom opplysningsarbeid i skolene. Se www.brannvettskolen.no.
  • Kontrollere at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr gjør dette i henhold til lover og forskrifter, og at det utstyr som tilbys har et akseptabelt sikkerhetsnivå
  • Kontrollere at installatører som jobber med elektriske anlegg har nødvendig kunnskap og sikre rutiner for å utføre jobben på en trygg måte

Utførelse av kontroll

Tilsyn av elanlegg i boliger og fritidsboliger er én av det lokale eltilsyn (DLE) sine oppgaver. Formålet med kontrollene er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak. Selve kontrollen er gratis!
Du mottar alltid varsel i forkant av et kontrollbesøk. Glitre Energi Nett har satt bort den praktiske utførelsen av kontroller til et sakkyndig selskap – El-Tilsynet AS. De utfører selve kontrollen hjemme hos deg. Du vil få informasjon om dette, og tilsynspersonellet skal uansett legitimere seg uoppfordret.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap som er det offentlig tilsynsapparat for elsikkerhet.